Archbishop’s Homilies

The Archbishop asks: Are we with Herod or with Jesus?

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Iżjed ma noqorbu lejn tmiem is-sena liturġika, li tispiċċa propju lejleet l-ewwel Ħadd tal-Avvent, iżjed nibdew nisimgħu u naqraw evanġelji li jitkellmu dwar it-tmien tal-ħajja ta’ Ġesù imma anke dwar it-tmiem tad-dinja kif nafuha aħna.

L-Evanġelju tal-lum jibda bi twissija li jirċievi Ġesù, kważi theddida wkoll. “Erodi irid joqtlok” (Lq 13:31). Ġesù jgħaddi kumpliment rari għax aħna nafu li Ġesù huwa ta’ qalb ħelwa u umli, imma lil Erodi jsejjaħlu volpi: “Morru għidulu lil dak il-volpi” (Lq 13:32)… Read more »

Being like mustard seeds and yeast – The Archbishop

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-loġika ta’ Ġesù hija ftit differenti minn tagħna l-bnedmin. Aħna ħafna drabi, biex nimpressjonaw, naħsbu f’affarijiet kbar li jolqtu mill-ewwel l-għajn, li forsi jagħmlu ħafna ħoss.

Iż-żewġ tixbihat li juża’ Ġesù fl-Evanġelju tal-lum mill-kapitlu 13 tal-Evanġelju ta’ San Luqa, huma tixbihat ta’ affarijiet ċkejknin: iż-żerriegħa tal-mustarda ċkejkna, ċkejkna li tikber biż-żmien u ssir arbuxell. It-tradizzjoni tagħna tgħid siġra imma hija propju arbuxell kbir li tant ikun b’saħħtu li l-għasafar jistrieħu fuqu u anke jagħmlu xi bejta fiha… Read more »

“That money is cursed!” – The Archbishop to those who practise usury

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-għaref tal-liġi jixtieq iġarrab lil Ġesù u jpoġġilu mistoqsija importanti ħafna għal nies li kienu mhux biss midħla tal-liġi imma kienu jafu kemm hemm liġijiet. “Liema hija l-liġi l-iżjed importanti?” (Mt 22:36). Liema hu l-kmandament il-kbir, dak li aħna nistgħu ngħidulu l-pedament jew inkella l-liġi kostituzzjonali, dik li fuqha jorbot kollox, il-liġi suprema?

Ir-risposta ta’ Ġesù tista’ tinġabar f’kelma waħda: l-imħabba… Read more »

Respecting our conscience and that of others – The Archbishop

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-Mulej jinsisti fuq il-kapaċità tagħna li nagħrfu s-sinjali: “Għala ma tiġġudikawx intom stess x’inhu s-sewwa?” (Lq 12:57). Qiegħed jirreferi wkoll għall-istint qawwi li aħna nsejħulu l-kuxjenza. Il-kuxjenza hija dak ir-raġunament tal-qalb, u mhux biss tal-moħħ, li jikkonvinċina x’inhu sewwa u x’inhu mhux sewwa, x’inhu ħażin. Il-Mulej jgħallimna nagħżlu bejn it-tajjeb u l-ħażin u qed ifakkarna li aħna, fil-qalb tagħna, jekk inkunu onesti magħna nfusna, għandna dan id-don u l-kapaċità li niġġudikaw aħna stess x’inhu s-sewwa… Read more »

‘Forgiveness is precisely what enables us to pursue justice without falling into a spiral of revenge or the injustice of forgetting’

The Archbishop celebrates mass on the 3rd anniversary of Daphne Caruana Galizia's assassination

  The Holy Family Church, Bidnija

L-Arċisqof iżur u jitlob fil-post fejn twettaq l-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Kull anniversarju tal-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia jqanqal f’ħafna nies diversi emozzjonijiet, ħafna drabi emozzjonijiet kontrastanti. Dan huwa fatt li wieħed ma jistax jiċħdu. Il-persuna ta’ Daphne tkompli, anke wara l-mewt traġika u kiefra tagħha, tqanqal reazzjonijiet anke avversi. Huwa dover tagħna li nibqgħu niftakru.

Laqtuni ħafna l-kliem tal-Papa Franġisku fl-aħħar dokument li ppublika dwar il-fratellanza umana… Read more »

The humour and love of St Teresa of Avila – The Archbishop

Mass for the memorial of St Teresa of Avila

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Is-silta tal-lum mill-Evanġelju ta’ San Luqa tfakkarna f’dak li hemm miktub fl-istess Evanġelju fil-kapitlu 2 meta Marija u Ġużeppi jieħdu lil Ġesù fit-tempju u Xmun lit-tarbija jsejjħilha: “Id-dawl tal-ġnus, glorja ta’ Israel” (Lq 2:32), is-salvazzjoni lil min qed jistenna, imma lil ommu jgħidilha: “Dan għad ikun sinjal li jmeruh biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija ta’ ħafna” (Lq 2: 35).

L-Evanġelju ta’ San Luqa jitkellem ukoll dwar dan il-konfront qawwi, vjolenti li kellu Ġesù mal-kapijiet, mal-għorrief tal-liġi, u mal-Fariżej li kienu l-esperti fil-liġi u jitkellem dwar ir-responsabbiltà li kellha l-ġenerazzjoni ta’ żmienu… Read more »

The inner beauty – The Archbishop

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-Fariżew kellu raġun jinnota u jilmenta li Ġesu ma segwix ir-ritwal tal-ħasil (ara Lq 11:38). Fil-fatt, dil-ħaġa, l-Imgħallem m’għamilhiex. Ma kinitx biss kwistjoni ta’ ritwal imma nimmaġina anke ta’ iġene. Ġesu juża dan il-mument biex ifehemna li għalkemm ir-ritwal għandu wkoll is-sinifikat tiegħu, hemm bżonn li jibda minn ġewwa, mill-atteġġjamenti tagħna. Ta’ min nirriflettu ħafna fuqhagħax aħna għandna ħafna devozzjonijiet… Read more »

A father who never gives up on us – The Archbishop

Mass on the 28th Sunday in Ordinary Time

  Tal-Ħlas Chapel, Ħal Qormi

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Anke illum Ġesù jagħtina parabbola, storja li jużaha biex jiddjaloga, biex jitkellem mal-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu.

Kien qed iħoss li mhux se jilqgħuh. Beda jifhem li qiegħda sseħħ dik il-profezija ta’ meta kellu 40 jum biss. Nimmaġina li rrakkuntawlu meta Xmun qalilhom: “Dan għad ikun sinjal li jmeruh” (Lq 2:34). Imma Ġesù donnu ma jaqtax qalbu. Ikompli jistieden lill-mexxejja tal-poplu ta’ żmienu li, kif nafu, imbagħad kellhom jakkużawh u jagħtuh għall-mewt, iġiegħlu lil Pilatu jikkundannah biex imut fuq is-salib… Read more »

“The Lord does not look at labels, he looks at our heart” – The Archbishop

318th anniversary Mass of the dedication of the Cathedral

  St Paul's Cathedral, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ħsieb qasir aħna u niċċelebraw is-solennità tal-anniversarju ta’ dan il-katidral, ta’ din il-knisja prinċipali fid-djoċesi tagħna.

Il-Knisja, fit-talb tagħha f’din il-ġurnata solenni, toffri riflessjoni ta’ Santu Wistin fit-tieni qari fl-Uffiċċju tal-Qari. Santu Wistin jitkellem fuq il-konsagrazzjoni tad-dar, tal-komunità, tal-Knisja u jgħid li meta nħarsu lejn din il-binja nirrealizzaw kemm hemm elementi differenti, kemm hemm materjal differenti, imma kollu miġjub f’armonija waħda u maqgħud tajjeb… Read more »

Finding a balance between work and prayer – The Archbishop

Mass in remembrance of St Bruno and Blessed Bartholomew Longo

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Tradizzjonalment dan l-Evanġelju jiġi interpretat bħala l-figura ta’ żewġ nisa: Marta li medhija, kif jgħid il-Evanġelju stess, bil-ħafna ħwejjeġ tax-xogħol tad-dar, tal-faċendi; u Marija li tippreferi toqgħod f’riġlejn Ġesù tisimgħu u titgħallem minnu. U b’xi mod fit-tradizzjoni tad-devozzjoni tal-Knisja, Marta tirrapreżenta x-xogħol u l-appostolat attiv, mentri Marija hija dik li tirrapreżenta l-ħajja tat-talb, il-ħajja moħbija, il-ħajja ta’ kontemplazzjoni.

Jiena naħseb li kemm Marta u kemm Marija, li t-tnejn laqgħu lil Ġesù, kellhom jitgħallmu li dak li ma jitteħdilhomx huwa propju l-imħabba tal-Mulej… Read more »