Archbishop’s Homilies

Let us be grateful that the Lord is just – The Archbishop

Mass on the 25th Sunday in Ordinary Time

  The Church of St Francis, Msida

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ma nafx jekk tiftakrux li fil-parabbola li rrakonta Ġesù l-Ħadd li għadda, semma t-talenti. Kien hemm wieħed raġel li lis-sid tiegħu kellu jagħtih 10,000 talent u għedna li t-talent kien kejl tad-deheb jew tal-fidda. Illum jissarraf bil-miljuni. Mentri dan il-qaddej, li sidu ħafirlu somma kbira ħafna, sab sieħbu ieħor li kellu jagħtih 100 dinar u għedna li d-dinar kien il-paga tal-jum… Read more »

An economy that grants dignity to every human being – The Archbishop on Independence Day

Mass on Independence Day 2023

  St John's Co-Cathedral, Valletta

Homily by Archbishop Charles Jude Scicluna

Fifty-nine years ago today, Malta celebrated its birth as a sovereign and independent nation governed by the Maltese. For the first time, our country was no longer dependent on the decisions made by others on our behalf. We were no longer a people subject to external governance. Governance now rested in the hands of our citizens, who, every five years, got to choose whom to entrust with this responsibility… Read more »

We should approach the Lord for forgiveness without hesitation – The Archbishop

Mass on the 24th Sunday of Ordinary Time

  Church of the Lady of Sorrows, Ħamrun

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Pietru, f’isimna lkoll, jagħmel domanda importanti lil Ġesù; domanda li ħafna drabi fil-ħajja tagħna forsi nistaqsuha mingħajr ma rridu. Jaf inkunu nqasna xi ħadd jew ngħaddu minn mument diffiċli u mingħajr ma rridu nimtlew bir-rabja. “Mulej, xi kemm-il darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa seba’ darbiet?” (Mt 18:21).

Fl-iskola ta’ Ġesù, Pietru qiegħed jitgħallem ikun ġeneruż għax in-numru sebgħa jfisser kwantità kbira… Read more »

“Correction by scolding leads nowhere” – The Archbishop

Mass on the 23rd Sunday of Ordinary Time

  The Church of Marija Regina, Marsa

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-Mulej Ġesù f’dan il-Ħadd ta’ matul is-sena qiegħed jistedinna biex nieħdu ħsieb xulxin u jagħtina l-eżempju ta’ meta wieħed minna jiżbalja u kif għandu jkun l-atteġġjament tagħna. Hu  jagħtina suġġeriment li nimxu bil-kalma u bil-mod. Jgħidilna: “Mur sibu waħdu u widdbu. Jekk imbagħad ma jismax ħu żewġ aħwa miegħek u jekk ma jismax mur għand il-ġemgħa, għand il-Knisja” (Mt 18:15-17)… Read more »

Who am I to you? – Archbishop

  Sanctuary for the Mother of Grace, Żabbar

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Għażiż Arċipriet, aħna u nisimgħu l-Kelma ta’ Alla llum, nixtieq nafdalek dawn iż-żewġ kelmiet, li jsiru wkoll talba fuqek, għalik, u għall-parroċċa għażiża ta’ Ħaż-Żabbar. Xmun is-sajjied, Xmun bi Ġona, irrisponda għall-mistoqsija li għamel Ġesù lil sħabu. “Intom min tgħidu li jien?” (Mt 16:15). L-ewwel isaqsihom x’jgħid il-poplu: Min jgħidu li jien? U jsemmi diversi profeti. Imma Ġesù jinteressah dak li hemm fil-qalb ta’ kull wieħed u kull waħda minna: Imma inti, inti, min tgħid li jien? … Read more »

The Archbishop questions, “How often has our heart sought solace amidst the world’s frivolities?”

Mass on the 21st Sunday of Ordinary Time

  Chapel of the Immaculate Conception, Ħal Lija

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Dan l-Evanġelju huwa importanti għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett għal żewġ kelmiet li jintroduċi San Mattew fil-kapitlu 16. Din is-silta aħna nużawha ta’ spiss, forsi mingħajr ma naħsbu s-sinifikat tagħom.

Lil Ġesù ta’ Nazaret, bin Ġużeppi l-mastrudaxxa u Marija, ngħidulu Ġesù Kristu. ‘Kristu’ mhuwiex il-kunjom ta’ Ġesù imma huwa t-titlu li bih jagħrfu u jindikah Pietru fl-Evanġelju tal-lum… Read more »

God will free you – Archbishop

  Saint Catherine's Monastery, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù juża żewġ tixbihat fl-Evanġelju li għadna kemm smajna: it-tixbiha tal-imfietaħ u t-tixbiha tal-blata. L-imfietaħ huma dawk li jagħtuna aċċess, li jiftħulna ambjent, imma huma wkoll għodda biex issakkar. Hu jagħti din il-qawwa, il-qawwa tal-imfietaħ, lill-Knisja fil-persuna ta’ Pietru. Aħna, meta nqimu u nagħtu proprju ubbidjenza lill-ministeru tal-Papa, is-suċċessur ta’ San Pietru, nagħmlu hekk għax hu qiegħed jeżerċita poter, qawwa spiritwali f’isem il-Knisja… Read more »

Let’s support each other in mental health – The Archbishop

Mass on the 20th Sunday of Ordinary Time

  The Church of Our Lady of Good Counsel, Paceville

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Dari dar it-talb tissejjaħ għall-popli kollha” (Iż 56:7). Din hija l-profezija minn Iżaija li qrajna llum u li tixraq ħafna wkoll għal din l-okkażjoni li fiha qegħdin niċċelebraw il-50 anniversarju mit-tberik ta’ din il-knisja. Hija dar it-talb, hija dar il-Mulej. U tissejjaħ hekk għall-popli kollha.

Fid-dawl tal-Evanġelju li għadna kemm smajna, nifhmu li meta Isaija jifhem: “il-popli kollha” qed jinkludi mhux biss lil ħutu l-Lhud imma wkoll lil dawk li ġejjin mill-ġnus… Read more »

Learning from Our Lady’s humility: embracing perseverance amidst our limitations – Archbishop’s reflection on Sta Maria

  The Minor Basilica of the Assumption, Mosta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek!” (Lq 1:42). Imbierka inti fost in-nisa għaliex għalina inti sirt sinjal tal-fidi li għaddewlna l-appostli, “għax bħalma l-bnedmin kollha jmutu f’Adam, hekk ilkoll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu” (1Kor 22-23).

Aħna u nammiraw I l-kwadru titulari inkurunat li ħareġ mill-ġenju ta’ Stefano Erardi fis-seklu 17, ninnutaw mhux biss il-figura sabiħa ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema, imma wkoll grupp ta’ rġiel, l-appostli, miġbura madwar il-qabar tagħha… Read more »

We are freed from sin with the redemption brought to us by the Lord – The Archbishop on the 400th anniversary of the Cathedral Chapter in Gozo

Mill-folla jinstema’ leħen li jbierek is-sider ta’ Marija u l-ġuf tagħha. Ġesù, dan il-kliem japprezzah, kliem ta’ ġieħ lill-omm li ġabitu fid-dinja, imma japprezza wkoll f’ommu l-ubbidjenza lejn il-Kelma ta’ Alla. “Hawn jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skont kelmtek!” (Lq 1:38) Dawn il-kliem jiġbru l-ħajja ta’ Sidtna Marija, l-ispiritwalità tagħha, l-eżempju tagħha għalina. “Hawn jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skont kelmtek!” (Lq 1:38) Tgħidlu hekk, xebba rżina ta’ madwar sittax-il sena, meta tilqa’ l-proposta li ssir omm Alla; tgħidlu hekk taħt is-salib ta’ Binha – “Hawn jiena l-qaddejja tal-Mulej” (Lq 1:38)… Read more »