Archbishop’s Homilies

The Archbishop asks: Are we dedicating quality time to those who truly matter in our lives?

Homily on the 17th Sunday in Ordinary Time

  Dar tal-Providenza, Siġġiewi

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fost l-affarijiet li jolqtuni kull meta naqra din is-silta minn kapitlu 6 mill-Evanġelju ta’ San Mark, huwa l-atteġġjament ta’ Ġesù u kemm jieħu ħsieb id-dixxipli tiegħu. Wara li bagħthom jipprietkaw u jfejqu, jirritornaw u jirrakkuntawlu x’għamlu u x’għallmu, u jissuġġerilhom li jieqfu ftit għall-mistrieħ. Il-qalb ta’ Ġesù hija qalb li tħoss għal dak li jkun, li tifhem il-bżonnijiet u tagħti risposta għall-bżonnijiet ta’ dak li jkun… Read more »

May your life be “devised on the mystery of the Lord’s cross” – The Archbishop

  St John's Co-Cathedral, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Fid-dar fejn tidħlu l‑ewwel għidu s-sliem lil din id-dar” (Lq 10:5). Dawn il‑kliem Ġesù qed jiġbor forsi sinteżi tal-ministeru ta’ dawk li hu jibgħat. Jgħidilhom stess li qed jibgħathom bħal “ħrief qalb l‑ilpup” (Lq 10:3). Jgħallimhom biex jafdaw mhux fuq il‑ħila tagħhom jew fuq ir‑riżorsi umani – il‑but, il-ħorġa, il‑qorq – imma jgħallimhom jagħtu u jxerrdu s‑sliem. Il‑paċi li tibda mill‑qalb li tħabbat fuq il‑qalb ta’ persuna oħra hi l‑ikbar don ta’ Kristu Rxoxt li fl‑irxoxt tiegħu juża l‑istess tislima: “il‑paċi magħkom, is‑sliem għalikom” (Ġw 20:19)… Read more »

Choosing Jesus comes at a price – The Archbishop

  The Parish Church of Our Lady of Sorrows, St Paul's Bay

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fl-Evanġelju tal-lum, fil-kapitlu 6 ta’ San Mark, ninnutaw li Ġesù jiddeċiedi li l-missjoni tiegħu, jafdaha lit-tnax-il dixxiplu tiegħu u “jibgħathom tnejn tnejn” (Mk 6:7). Ħafna qaddisin jieqfu fuq din l-espressjoni. Ma bagħathomx weħidhom imma jibgħathom tnejn tnejn. Donnu x-xhieda li rridu nagħtu hi qabelxejn ix-xhieda tal-kapaċità li naħdmu flimkien. Kultant il-ħajja ġġagħlna ngħidu: ‘isma’, aħjar nagħmilha waħdi din għax nagħmilha malajr u nagħmilha aħjar; imma biex tiftiehem ma’ ħaddieħor u biex issir, indumu iżjed’… Read more »

The Archbishop to the Police: “Be a tool of justice and never complicit in injustice and corruption”

Mass on the 210 anniversary of the Malta Police Force

  Saint John's Co-Cathedral, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-Evanġelju tal-14-il ġimgħa taż-żmien ta’ Matul is-Sena li qrajna llum, u li qed jinqara fil-Knejjes Kattoliċi madwar id-dinja, u li mhux magħżul għal din l-okkażjoni, neħduh bħala providenza. Dan l-Evanġelju li għadna kemm smajna, jgħid kelma li meta kont qed  naqraha u nitlob fuqha, ħsibt fikom u għedt kemm din tgħodd għall-Korp tal-Pulizija! “Jien qiegħed nibgħatkom bħal nagħaġ qalb l-ilpup” (Mt 10:16)… Read more »

If we listen to the Lord we can become messengers of his word – The Archbishop

  The Chapel of Christ the King at the Convent of the Daughters of the Sacred Heart, Fleur-de-Lys

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-Evanġelju juża l-verb mistgħaġeb darbtejn: “dak li semmgħuh bdew jistgħaġbu u jgħidu mnejn kisbu dan kollu” (Mk 6:2), u jikkonkludi li Ġesù “baqa’ mistgħaġeb bin-nuqqas ta’ fidi tagħhom” (Mk 6:6). Hemm żewġ reazzjonijiet ta’ dawk li kienu jafu l-familja ta’ Ġesù u rawh jikber quddiemhom bħala mastrudaxxa, bin il-mistrudaxxa Ġużeppi u Marija, u hemm ukoll ir-reazzjoni ta’ Ġesù li jifhem lin-nies ta’ Nazzaret, tar-raħal fejn trabba, ma jistgħux jilqgħuh… Read more »

“Marriage is a path of patience but also of joy” – The Archbishop

Mass on the closing of the diocesan inquiries of Henry and Inez Casolani

  St Augustine Church, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Kemm hi ħaġa sabiħa li nersqu lejn Ġesù, u naċċettaw li għandna bżonnu. “It-tabib ma jeħtiġuhx dawk li huma f’saħħithom, iżda l-morda” (Mt 9:12).

Ġesù ma jistħix mill-mard tagħna, ma jitwarrabx mid-dgħufija tagħna. Ġie fostna l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem, bħala Tabib tar-Ruħ. “Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom,” (Mt 11:28) jgħid il-Mulej… Read more »

Dear Lord, convert our heart – The Archbishop

Mass on the feast of Blessed Nazju Falzon

  The Church of Ta' Ġieżu, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-kelma ta’ Alla li smajna llum fil-festa tal-Beatu Nazju Falzon hi l-Kelma ta’ Alla li llum tinqara fil-knejjes kollha madwar il-Knisja Kattolika. Noħduha wkoll bħala providenza aħna u nitolbu l-interċessjoni ta’ dan ir-raġel twajjeb, Beatu Malti, wieħed minna, li l-Mulej sejjaħ għall-qdusija bħalma jsejjaħ għall-qdusija lil kull wieħed u waħda minna.

Kien minn familja li kellha l-ġid, familja tajba ħafna… Read more »

Let’s encounter Jesus through confession and Holy Communion – The Archbishop

  The Parish Church of Our Lady of Mt Carmel, Gżira

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-Evanġelju tal-lum, ilaqqgħana ma’ żewġ nisa: waħda adulta li meta tiltaqa’ ma’ Ġesù, tkun ilha 12-il sena bit-tnixxija tad-demm, u oħra żagħżugħa, tfajla ta’ 12-il sena. Jolqotni ħafna l-fatt, li meta l-mara matura mardet, fl-istess żmien twieldet tarbija, li meta tiltaqa’ ma’ Ġesù jkollha wkoll tnax-il sena.

Ġesù jagħtina sinjal permezz ta’ dawn iż-żewġ nisa. Waħda minnhom ta’ adulta tfittxu hi, b’fidi kbira… Read more »

St Peter and St Paul: God’s work of mercy and grace – The Archbishop

Mass on the feast of St Peter and St Paul

  The Cathedral of St Paul, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu” (Salm 33:6). Dan il-vers mis-salm li qrajna llum f’dil-festa solenni joqgħod tajjeb ħafna għall-esperjenza li kellhom l-Appostli Pietru u Pawlu. It-tnejn li huma kellhom ix-xorti jitfgħu l-ħarsa tagħhom fuq Ġesù. Pietru ħares lejn Ġesù kemm-il darba meta dan kien fostna. L-Iben ta’ Alla magħmul bniedem kien fostna, jgħallem, iterraq u jagħmel il-ġid… Read more »

God always sustains us – The Archbishop

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Il-Mulej għamel miegħi ħwejjeġ kbar.” Hekk għedna fis-salm responsorjali. Hi espressjoni sabiħa li sidtna Marija tgħid hi stess fl-Evanġelju skont San Luqa. U dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta’ Pinu, aħna u niċċelebraw proprju dak li għamel magħha l-Mulej, infakkru t-tlugħ tagħha fis-sema. Ix-xewqa tagħha li ngħidu tliet Ave Marijiet f’ġieħ il-tlett ijiem li għamlet fil-qabar qabel l-assunzjoni tagħha.

Imma rridu nagħrfu li fl-espressjoni tagħha hemm ukoll il-karattru ta’ Marija… Read more »