Archbishop’s Homilies

Watch: The launch of the Maltese translation of the Apostolic Exhortation ‘Verbum Domini’

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna nieda t-traduzzjoni bil-Malti ta’ Verbum Domini (Il‑Kelma tal‑Mulej), li hi l‑Eżortazzjoni Appostolika tal‑Papa Benedittu XVI tal-2010, nhar l‑Erbgħa, 22 ta’ Jannar 2020, fiċ‑Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ĊAK), Birkirkara.

It-tnedija ta’ din il-publikazzjoni saret fl-okkażjoni tal-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla, li waqqaf il-Papa Franġisku u li ser tiġi ċċelebrata għall-ewwel darba nhar il-Ħadd li ġej, fit‑tielet Ħadd taż‑Żmien ta’ Matul is‑Sena… Read more »

The need to welcome people with “unusual kindness” still holds today – The Archbishop at the Peace Lab

Archbishop Charles J. Scicluna met residents who reside at the Peace Lab in Ħal Far, during a pastoral visit held on Tuesday 21st January 2020. Archbishop Scicluna was welcomed by Fr Dijonisju Mintoff who administers this centre.

Currently, 52 male asylum seekers reside at the Peace Lab. Most of them are from Mali, Ethiopia, Eritrea, Ivory Coast, Sudan, Cameroon, Bangladesh, Pakistan and Iran… Read more »

The Lord came to serve and not to be served – The Archbishop

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

“Jekk xi ħadd irid jaqdini, dan għandu jimxi warajja” (Ġw 12:26). Għażiż Andrew, il-Knisja laqgħetek fost il-kandidati għad-djakonat u għall-presbiterat u llum bit-tqegħid ta’ jdejja u t-talba tal-Knisja, il-Mulej se jordnak djaknu. Id-djakonat huwa wieħed mit-tliet espressjonijiet tal-Ordni Sagri u hija sejħa għall-qadi. Kif jgħid il-Konċilju Vatikan II, inti llum se tiġi ordnat għall-ministeru, għall-qadi.

Ġesù jkellmek ċar fl-Evanġelju li għadna kemm smajna mill-kapitlu 12 ta’ San Ġwann… Read more »

Be an envoy of Jesus Christ to each person on whose door you knock – The Archbishop to Fr David Cilia

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

“Pawlu, li Alla ried isejjaħlu, biex ikun appostlu ta’ Kristu Ġesù” (1Kor 1:1).

Għażiż Arċipriet, aħna u niċċelebraw il-bidu uffiċjali tal-ħidma tiegħek f’din il-parroċċa għażiża nixtieqek u nitolbok tiftakar f’dawn il-kliem li permezz tagħhom l-Appostlu Missierna jsellem lill-Korintin, poplu għażiż li swielu mhux ftit inkwiet, tant hu hekk li kiteb darba għal darbtejn.

Alla ried isejjaħlu… Read more »

May society continue to cherish life and protect it also in the womb – The Archbishop at the beginning of the Year of St Joseph

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom ħafna tal-preżenza sabiħa tagħkom illum f’dan is-santwarju bażilika ddedikat lil Sidtna Marija tal-Karmelu.

Qegħdin nibdew xhur li nixtieqhom ikunu mhux biss taħt il-ħarsien ta’ San Ġużepp imma ispirati minnu. Fuq xiex nixtieq li naħdmu aħna u niskopru mill-ġdid il-kobor tal-missjoni li l-Mulej afda f’idejn San Ġużepp, f’dan il-mastrudaxxa umli u ġwejjed mill-belt ta’ Nazaret? … Read more »

Serve these people and they will be your solace and joy – The Archbishop to Fr Andrew Galea

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Qabel isellmu din il-Knisja parrokkjali llum, ħudu ħsieb li tieqfu ftit fuq wara tal-Knisja fejn hemm il-battisteru u li għandu xbieha sabiħa ta’ din il-festa li qegħdin niċċelebraw illum: il-Magħmudija tal-Mulej.

Għażiż Fr Andrew, nixieq nislet ftit riflessjonijiet li tissuġġerili propju din il-festa biex ikunu għalik gwida f’dan il-ministeru pastorali ġdid li l-Knisja qiegħda tafdalek permezz tas-superjur tiegħek, il-Provinċjal u tal-Isqof… Read more »

Your privilege and responsibility to be a sign of hope to each other – The Archbishop to married couples

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

It-talba tal-Knisja f’din il-festa tfakkarna li f’dan il-mument importanti fil-ħajja ta’ Ġesù fejn hu jiddeċiedi jitlaq lil ommu, ormaj armla, Nazaret, jiġbor miegħu grupp ta’ dixxipli u nafu li mbagħad din l-esperjenza ddum għal tliet snin sakemm joqtluh f’Ġerusalemm u jqum mill-imwiet.

Imma llum qegħdin niċċelebraw propju l-bidu ta’ din l-esperjenza u f’din il-festa t-talba tal-Knisja tfakkarna wkoll li m’aħniex qed niltaqgħu biss ma’ Ġesù, imma l-Ispirtu jidher forma ta’ ħamiema u tinstema’ l-vuċi tal-Missier… Read more »

Cardinal Prospero Grech: A wise man who appreciated humanity and smiled back – The Archbishop

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

94 sena ilu, ta’ tarbija tawh l-isem ta’ Stanley, imma aħna l-maġġorparti tagħna, nafuh bl-isem li għażlulu bħala reliġjuż: Prospero. Dan l-isem jiġbor fil-qosor kemm jista’ jkun f’kelma waħda s-simpatija li tattira l-memorja ta’ bniedem kbir, tal-Kardinal Prospero Grech.

Hu kellu l-grazzja mingħand il-Mulej li jirċievi s-sejħa li jimxi wara Ġesù mill-qrib. Ġesù fuqu quddiem il-Missier, jista’ jgħid li hu jsib il-glorja tiegħu permezz tal-qaddej tiegħu Prospero… Read more »

Let’s work together in the name of the Holy Trinity – The Archbishop

Nhar il-Ħadd 5 ta’ Jannar 2020, l-Arċisqof Charles J. Scicluna attenda għaċ-ċelebrazzjoni tal-Epifanija, organizzata mill-Parroċċa Griega ta’ San Ġorġ tal-Arċidjoċesi Ortodossa tal-Italja u Malta, fix-Xatt ta’ Ta’ Xbiex. Għaċ-ċerimonja attendew ukoll il-President ta’ Malta George Vella, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela u l-Ambaxxatur Grieg Dimitrios G. Tsoungas, kif ukoll membri tal-komunità Kristjana Griega u Ortodossa li jgħixu f’Malta.

L-Arkimandrita Nathanael Felesakis mexxa ċ-ċelebrazzjoni liturġika, wara bierek lin-nies u l-ilma, u tefa’ s-salib fl-baħar; waqt li l-President ta’ Malta tajjar ħamiema bajda… Read more »

Learn from God how to be leaders who nurture his people – The Archbishop to the candidates for the priesthood

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Id-djaknu għadu kemm ħabbrilna l-jum qaddis tal-Għid li se niċċelebraw ftit tax-xhur oħra. Il-Knisja tħabbar il-ġurnata tal-Għid propju f’dan il-jum iddedikat lill-misteru kbir tal-Epifanija għaliex illum niċċelebraw lill-Mulej, dawl minn dawl, li jidher lill-ġnus permezz ta’ kewkba tiddi fid-dlamijiet.

Fil-lejl qaddis tal-Għid bix-xemgħat mixgħula mill-blandun qaddis, aħna niddikjaraw li Ġesù huwa dawl, id-dawl ta’ Kristu. U b’xi mod din il-festa ta’ dawl tħares lejn il-festa l-kbira fejn il-Knisja tbierek l-element tan-nar u tikkonsagrah bħala xbieha ħajja ta’ Kristu, dawl minn dawl, li fil-misteru tal-mewt u l-qawmien tiegħu mill-imwiet, għeleb id-dlamijiet tal-ħażen u tal-mibegħda u nissel fil-qalb ta’ kull wieħed u waħda minna dik ix-xrara tħeġġeġ tan-nar li jkebbes il-qalb imqaddsa tiegħu… Read more »