Archbishop’s Homilies

‘Do we still have the fear of God?’ The Archbishop during the solemnity of Christ the King

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Ix-xena nafuha lkoll għax hija mnaqqxa fil-kultura tagħna. Nafu kemm fi żmien tal-Ġimgħa l-Kbira, Maltin u Għawdxin jiddedikaw l-enerġija tagħhom, id-devozzjoni, l-imħabba tagħhom biex jikkommemoraw ix-xena li għadna kemm smajna skont l-Evanġelju ta’ San Luqa.

“Il-poplu waqaf hemm iħares” (Lq 23:35). Aħna wkoll illum nixtiequ ninġabru madwar din ix-xena ta’ qsim il-qalb fuq l-għolja tal-Golgota, il-kalvarju, u nħarsu lejn Ġesù msallab, imsallab mal-midinbin u mal-kriminali akkumpanjat minn żewġ ħallelin wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug… Read more »

The Immaculate Conception: a sign of our love towards her, her son Jesus and our neighbours – The Archbishop

Is-Sibt 16 ta’ Novembru, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa fil-Parroċċa ta’ Raħal Ġdid f’għeluq it-tifkira tal-75 anniversarju minn meta fid-19 ta’ Novembru 1944 l-istatwa u l-kwadru titulari tal-Kunċizzjoni ttieħdu lura Bormla fi tmiem it-Tieni Gwerra Dinjija. Dawn kienu ttieħdu fil-Bażilika ta’ Sant’ Elena f’Birkirkara biex jitħarsu mill-attakki tal-gwerra.

Matul dan il-pellegrinaġġ, li beda s-Sibt filgħodu mill-Bażilika ta’ Sant’ Elena, l-istatwa tal-Kunċizzjoni għaddiet ukoll minn diversi parroċċi ta’ Malta fejn ingħatat qima… Read more »

If there’s a place waiting for us, it’s heaven – The Archbishop

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

L-ewwel ħsieb li nixtieq naqsam magħkom illejla hija xi ħaġa li jgħid Ġesù fuq il-ġenna u fuq l-infern. Innutaw ftit x’jgħid fuq il-ġenna hu u jbierek lit-tajbin għaliha: “Ejjew, imberkin minn Missieri, ħudu b’wirt tagħkom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja” (Mt 25:34).

Skont Ġesù l-ġenna ġiet maħluqa mħejjija għalina sa mill-ħolqien tad-dinja. Aħna maħluqin biex immorru hemmhekk… Read more »

The seeds we should be sowing – The Archbishop

Some of the participants at The Good Neighbourhood Dinner, organised last June by the Archdiocese of Malta with the aim of encouraging a society that embraces diversity. Message by Archbishop Charles J. Scicluna

A remark by former minister Tonio Borg, who kindly wrote the foreword to my book ‘Religion and the 1921 Malta Constitution’, caused a ripple of laughter at the launch of the publication last week after he quoted s.2(2) of our Constitution, which states “the authorities of the Roman Catholic Apostolic Church have the duty and the right to teach which principles are right and which are wrong”… Read more »

Three seminarians instituted in the Acolyte Ministry

Nhar it-Tnejn 4 ta’ Novembru ta l-Ministeru tal-Akkolitat lil tliet seminaristi fis-seminajru tal-Arċisqof, Tal-Virtù, ir-Rabat. It-tliet seminaristi kienu Joshua Cortis mill-Parroċċa ta’ San Gejtanu l-Ħamrun u Roderick Baldacchino u Jean-Claude Schembri mill-Parroċċa taż-Żejtun.

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Għeżież intom u tirċievu l-ministeru tal-Akkolitat, il-Knisja qiegħda tistedinkom biex titgħallmu tħejju l-mejda għażiża tal-Ewkaristija.

Ġesù meta indirizzana, u dan il-kliem għażiż qalu fl-aħħar ikla tiegħu mad-dixxipli, qalilna: “Ma nsejħilkomx qaddejja, insejħilkom ħbieb, għax kulma smajt mingħand Missieri, għarraftulkom” (Ġw 15:15)… Read more »

Counteracting Violence – The Archbishop

Message by Archbishop Charles J. Scicluna

Last Sunday’s disturbance at the Open Centre in Hal Far, and the events that followed, should serve as an opportune moment to pause for reflection.

I have the utmost respect for the work undertaken by personnel at Malta’s open centres, who I know do their best in extremely challenging circumstances. I also understand the frustration felt by African migrant residents who were forced to flee their homeland in search of a better life and are living in extremely difficult conditions… Read more »

Blessed be the wood of the cross from where truth flows – The Archbishop

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

“Kull ħin imbierek l-Mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-Mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu” (S 33: 2-3). Għażiż – x’se naqbad ngħidlek? Għax jien dejjem Fr Antoine nafek. X’qed tgħidulu – Arċisqof Antoine? Ma naħsibx. Ippermettili ngħidlek Fr Antoine, it-titlu nafuh. L-ewwel nett nifirħu miegħek. Tridx inċapcpulu? Aħna issa ċapċapnielek u ħa nċapċaphielek jien ukoll.

Aħna ltqajna biex miegħek bi spirtu ta’ fidi – iż-żgħażagħ tal-lum jgħidu: ‘ta’ vera’ – nitolbu dan is-Salm u we mean itRead more »

I ask you to do your utmost to be a welcoming community – The Archbishop to the parishioners of Marsa

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Ftit tal-ġimgħat ilu qrajna kapitlu sabiħ minn dan l-istess Evanġelju, mill-Evanġelju skont San Luqa, il-kapitlu 15 li fih Ġesù jagħtina tliet parabboli dwar il-ħniena: ir-ragħaj li ntilfitlu nagħġa u mar ifittixha, il-mara armla li ntilfitilha munita prezzjuża ħafna (drakma) u qagħdet tfittixha mad-dar kollha, u l-missier li kellu żewġ ulied u wieħed minnhom telaq.

It-tliet parabboli għandhom xi ħaġa in komuni; Ġesù fit-tliet parabboli jitkellem fuq xi ħaġa jew xi ħadd li ntilef, instab u mbagħad issir festa kbira… Read more »

Rejoicing in the faith of the communion of saints – The Archbishop

Homily by Archbishop Charles J. Scicluna

First of all I would like to extend a cordial welcome to our friends from abroad. Welcome to this celebration of All Hallows, all Saints in this extraordinary cathedral that is an icon for European Union.

Today the Lord talks to us about blessedness. Blessed are the meek, blessed are the peacemakers, blessed are those who are persecuted (cf Mt 5: 5.9.10) and we rely on the intercession of so many friends who were blessed through the grace of discipleship and were also endowed with the gifts of mercy… Read more »

I ask for forgiveness for the walls we built to separate our dead – The Archbishop

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

It-talba li aħna ntennu diversi drabi f’dan il-jum għażiż u kull meta niftakru f’ħutna l-mejtin, hija talba li ħafna drabi tfakkarna fid-destin tagħna għax aħna nitolbu: “Agħtihom, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem, id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu fis-sliem”.

L-Evanġelju li għadna kemm smajna (Mt 5:1-12), l-Evanġelju li Ġesù jħabbar lill-folol minn fuq il-muntanja qaddisa tal-Beatitudnijiet li tħares lejn il-medda ta’ baħar li huwa l-Baħar ta’ Tiberijade, titkellem fuq hena li tibda minn din il-ħajja… Read more »