Archbishop’s Homilies

The Holy Spirit is the spirit of God who is love – The Archbishop at Pentecost

  St John's Co-Cathedral, Valletta

Għeżież żgħażagħ intom u tirċievu dan is-sagrament għażiż, aħna nitolbu ħafna għalikom biex id-don tal-Ispirtu s-Santu li se tirċievu bit-tqegħid tal-idejn, bid-dilka biż-żejt tal-griżma, bit-talba tal-Knisja jkun għalikom sinjal sabiħ ta’ kemm Alla jħobbkom. L-Ispirtu s-Santu hu l-ispirtu ta’ Alla li hu mħabba.

Ejjew nifhmuha din. Fejn hemm l-ispirtu ta’ Alla se jkun hemm dejjem l-imħabba. Allura meta nħarsu madwarna u fina nfusna u naraw dak kollu li mhuwiex imħabba, nistaqsu lilna nfusna: Imma dan ġej minn Alla jew le? … Read more »

The Holy Spirit leads you to harmony, to unity – The Archbishop

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Kif indunajtu f’dawn il-jiem qegħdin naqraw siltiet mid-diskors ta’ Ġesù fl-aħħar ċena li nsibu fl-Evanġelju skont San Ġwann. Illum għandna dan il-kliem u din is-silta mill-kapitlu 17. Innutaw li f’din is-silta, għax f’siltiet oħra jissemma b’ismu, l-Ispirtu s-Santu ma jissemiex b’ismu imma nixtieq li nagħrfu l-ismijiet differenti tal-Ispirtu s-Santu f’din is-silta.

Ħin minnhom Ġesù jitkellem dwar il-glorja; il-glorja hi isem ieħor tal-Ispirtu s-Santu… Read more »

Actions speak louder than words – Archbishop

  Il-Knisja ta’ San Pawl tat-Tarġa, in-Naxxar

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din is-silta mill-Evanġelju ta’ San Ġwann, li tfakkarna f’parti mid-diskors ta’ Ġesù fl-Aħħar Ċena, tkompli wkoll fuq dak li smajna lbieraħ fil-Quddiesa tal-Ħadd, meta Ġesù jitkellem fuq il-fatt li se jibgħatilna ‘Konsulatur’ – ‘id-Difensur’. “Meta jiġi d-Difensur, li se nibgħatilkom mingħand il-Missier, l-Ispirtu tal-verità, li ġej mill-Missier, huwa jixhed għalija” (Ġw 15:26). Il-kelma bil-Grieg, xhieda, li tixhed, li tkun xhud, hija ‘Marturia’; minn fejn aħna ssellifna l-kelma ‘Martri’… Read more »

God loves for free – Archbishop

  The Sanctuary of the Mother of Miracles, Ħal Lija

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

F’dan il-jum għażiż inġbarna biex nagħtu qima lill-Madonna f’dan is-Santwarju tal-Madonna tal-Mirakli u nfakkru kemm il-Madonna tieħu ħsiebna. It-tradizzjoni antika, li hija wkoll dokumentata fil-parroċċa tagħna tgħid li minn dak l-inkwadru ħareġ għaraq u kien mument ta’ inkwiet. L-Isqof ta’ dak il-post u anke l-awtoritajiet ħassew li dak li ġara kien ukoll sinjal tal-viċinanza tal-Madonna mal-poplu tagħna. Din is-sena qegħdin infakkru l-festa fit-13 ta’ Mejju, li hija wkoll l-ewwel dehra tal-Madonna ta’ Fatima, lejliet Jum l-Omm… Read more »

If you are devoted to the Virgin Mary, try to imitate one of her virtues – Archbishop

  Sacro Cuore Parish Church, Tas-Sliema

Ejjew nirriflettu ftit fuq dan il-ġest li qiegħda tagħmel din il-parroċċa llum. L-għotja tal-warda tad-deheb hija tradizzjoni antika ħafna ta’ dehniet Insara u kienet omaġġ, sinjal ta’ qima. L-għotja tal-warda tad-deheb lill-Madonna tagħżilha bħala Sultana ta’ qalbna, u fl-istess ħin tfisser impenn.

Sidtna Marija, kif issaltan? Issaltan fil-qadi. Għax dan tgħallmet fl-iskola tal-Kelma ta’ Alla; dan għamel fiha l-Ispirtu s-Santu, meta minn ġuf ommha, sa mit-tnissil, ħarisha minn kull tebgħa tad-dnub… Read more »

For Jesus the worst sin is not accepting him as your saviour – The Archbishop

Mass with the new priests

  The Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ħafna drabi staqsejt lili nnifsi: imma dawn it-tliet kelmiet ta’ Ġesù dwar l-iżball tad-dinja, xi jfissru eżattament? Għax il-Mulej jgħid li meta jiġi l-Ispirtu s-Santu, meta jingħata l-Ispirtu s-Santu jipperswadina dwar l-ideat żbaljati li għandha d-dinja dwar tliet affarijiet. U rrid nammetti li ħafna drabi ninduna li anke jien naqa’ f’dan l-iżball għax qiegħed fid-dinja u kultant nittieħed mill-ispirtu tad-dinja… Read more »

Understand what it means to love, then you will understand Jesus – The Archbishop

Mass on the sixth Sunday of Easter and Mother's Day

  The Parish Church of Our Lady of Fatima, Gwardamanġa

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Waħda mill-affarijiet sbieħ li jgħallimna l-Evanġelju hi li biex titkellem fuq Alla trid taħseb f’kelma waħda importanti u dik hi l-imħabba; mhux il-biża’, mhux il-kefrija, il-ġudizzju jew il-kundanna, imma l-imħabba.

Il-Mulej ma jitlobx minna la l-biża’, la l-ubbidjenza għamja, ma jitlobx minna s-sottomissjoni ta’ skjav, jitlob minna l-imħabba. U l-imħabba tagħna tkun risposta għall-imħabba li rċevejna: “Jekk tħobbuni ħarsu l-kmandamenti tiegħi” (Ġw 14:15)… Read more »

Keep Jesus central to your actions – The Archbishop to the new priests

Mass with the ordination of three new priests

  St John's Co-Cathedral, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Aħna nħobbu għax hu ħabbna l-ewwel” (1Ġw 4:19). Din il-frażi mill-ewwel ittra ta’ San Ġwann appostlu hi programm għal kull Nisrani imma b’mod speċjali għalina s-saċerdoti. Aħna nħobbu. Il-missjoni tagħna hi li nkunu mħabba. Imma din il-missjoni ġejja mill-persważjoni, mill-konsapelovezza, mill-għarfien, mill-fidi li hu Alla l-imbierek ħabbna l-ewwel.

Ħabbna l-ewwel fil-misteru tal-ħolqien tagħna. Ħabbna l-ewwel fil-misteru tal-fidwa tagħna, f’Ibnu Ġesù… Read more »

If we have a stone in our shoe, let us get rid of it – Archbishop

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Dan l-Evanġelju li għadna kemm smajna u li huwa mill-aħħar kapitlu tal-Evanġelju ta’ San Mark, aħna l-Maltin inqisuh bħala Evanġelju għażiż. Naqrawh fil-festa tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Naqrawh ukoll proprju fil-festa ta’ San Ġorġ Preca, li biex nikkwotaw lil San Ġwanni Pawlu II, huwa meqjus bħala t-tieni Missier tagħna fil-fidi. 

Imma għaliex intgħażel dan l-Evanġelju għal din il-festa? … Read more »