Archbishop’s Homilies

The Archbishop on Maundy Thursday: our offering is in cracked bowls; the mercy of God shines through the cracks

  St Paul's Cathedral, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Bagħatni ndewwi l-qalb miksura” (Iż 61:1). Dan il-kliem tal-Profeta Iżaija jseħħ illum aħna u nisimgħu għaliex qegħdin inkomplu l-missjoni ta’ Ġesù. Il-jum ta’ Ġesù huwa dejjem magħna. Din il-kitba tal-Profeta Iżaija, li Ġesù jaddotta bħala kitba programmatika għalih, issir ukoll il-programm tal-ħidma tagħna u tal-preżenza tagħna fost il-poplu.

“Bagħatni ndewwi l-qalb miksura”. Aħna nafu li l-ħajja tlaqqagħna ma’ tant qlub li huma maqsuma u mhux biss miksura, anke fostna, forsi minħabba kelma żejda ta’ xi ħadd minna… Read more »

The Archbishop asks: will you lay down your life for Jesus?

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Illum u għada l-Evanġelju jfakkarna fil-qalb maqsuma ta’ Ġesù, nisimgħu dwar it-tradiment ta’ Ġuda għaċ-ċaħda ta’ Pietru. Faċli nippuntaw subgħajna lejn dawn iż-żewġ appostli. Wieħed ittradieh u l-ieħor ċaħdu. L-oħrajn — barra d-dixxiplu l-maħbub li huwa wkoll protagonista fl-Evanġelju tal-lum — jaħarbu u jħalluh waħdu.

M’hemmx ħafna x’tagħżel! F’dawn iż-żewġ personaġġi naraw ukoll lilna nfusna. Tajjeb li llum u għada naħsbu ftit f’kemm-il darba lill-Mulej abbandunajnieh, ċħadnieh, u konna tradituri tiegħu… Read more »

Do I know Jesus? Am I with Jesus? – The Archbishop

Mass on Palm Sunday

  St Paul's Cathedral, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Pietru jinsab fid-dar tal-qassis il-kbir. L-għajjat ta’ min qed jakkuża ’l Ġesù jinstema’. Pietru stess jiġi akkużat li huwa ħaġa waħda ma’ Ġesù.   “ ‘Int ukoll kont ma’ Ġesù ta’ Nazaret.’ Imma hu ċaħad u qal: ‘Ma nafx, m’iniex nifhem x’inti tgħid.’ U ħareġ ’il barra fid-daħla tal-palazz. U s-serduk idden.  Il-qaddejja ratu, u reġgħet bdiet tgħid lil dawk li kienu hemm: ‘Dan wieħed minnhom.’  U mill-ġdid ċaħad… Read more »

“We can also do what Our Lady did with Jesus” – The Archbishop

Mass on the feast of Our Lady of Sorrows

  The Church of St Mary of Jesus (Ta’ Ġieżu), Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Kmieni dalgħodu rċevejt messaġġ mingħand wieħed mill-kappillani tagħna. Xtaq jaqsam miegħi poeżija ħelwa li kiteb żagħżugħ ta’ 17-il sena. Ngħidilkom il-verità meta qrajtha bqajt mistagħġeb bil-ħila poetika ta’ dan iż-żagħżugħ Malti. Kont ukoll emozzjonat, kommoss, bil-ħsieb tiegħu. Hu, fil-jum tad-Duluri, jilmah lil ommna Marija:

Ilmaħtek, Marija, bilwieqfa fuq l-għuda titnikket,
titbekka, timtela’ bil-hemm;
ilmaħtek, Marija, issofri sal-aħħar
il-għera tal-bniedem li xerred id-demm… Read more »

A ‘yes’ of mother and son – The Archbishop

Mass on the Solemnity of the Annunciation of the Lord

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Nistgħu ngħidu li l-festa tal-lum tinġabar fir-responsorju li tlabna fis-Salm Responsorjali tal-lum: “Hawn jien, Mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek” (S 39:8-9). ‘Hawn jien, Mulej, ġejja nagħmel ir-rieda tiegħek.’

Għaliex illum jiltaqħu mhux ‘iva’ waħda imma tnejn: l-‘iva’ tal-omm u l-‘iva’ tal-iben. Lill-Missier jgħidlu: “Vittmi tal-ħruq u tat-tpattija int ma tlabtx imbagħad jien għedt: ‘Hawn jien ġej’ (ara Lhud 10:6-7)”… Read more »

Let’s understand who Jesus truly is through prayer – The Archbishop

Mass in the memorial of Bishop St Turibius of Mogrovejo

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Aħna u noqorbu lejn l-Għid nisimgħu iżjed lil Ġesù, b’mod speċjali fis-siltiet mill-Evanġelju skont San Ġwann, iħeġġeġ lil-Lhud, lill-kapijiet, lil dawk li qegħdin jisimgħuh għall-fidi.

Il-fidi li tfisser li jintelqu f’idejh, l-Iben tal-Missier, u minnu jirċievu l-ħelsien minn dnubiethom. Hija ħarxa dik il-kelma li jgħidilhom: “Intom se tmutu fid-dnub tagħkom […] se tmutu fi dnubietkom” (Ġw 8:24) jirrepetiha kemm-il darba… Read more »

What can we learn from Jesus’ suffering? – The Archbishop

Mass on the Fifth Sunday of Lent

  St Paul's Cathedral, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Waslet is-siegħa li fiha Bin il-Bniedem ikun igglorifikat” (Ġw 12:23). Għal diversi drabi fl-Evanġelju ta’ San Ġwann, il-Mulej stess jgħid li ma kinitx għadha waslet is-siegħa tiegħu. Nieħdu pereżempju l-episodju sabiħ tat-tieġ ta’ Kana. Lil ommu jgħidilha: “Għada ma waslitx is-siegħa tiegħi” (Ġw 2:4). Imma issa li l-Griegi qed ifittxu li jarawh, qed jixxenqu biex isiru jafuh (ara Ġw 12:21), il-Mulej jifhem li waslet is-siegħa li jkun igglorifikat… Read more »

St Joseph: a loving heart in silence and obedience – The Archbishop

Holy mass on the feast of St Joseph

  The Church of St Mary of Jesus (Ta' Ġieżu), Rabat

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din is-sena l-festa għażiża ta’ San Ġużepp, li niċċelebraw ta’ kull sena fid-19 ta’ Marzu, għandha sinifikat profond. Il-Papa Franġisku li beda l-ministeru tiegħu bħala papa bħal-lum tmien snin, għax għażel il-festa ta’ San Ġużepp biex jibda l-ministeru tiegħu bħala papa, ħabbar li din is-sena hija ddedikata lil San Ġużepp.

Għalina hija sena li diffiċilment ninsewha minħabba wkoll is-saram tal-pandemija… Read more »