Archbishop’s Homilies

Following in the footsteps of St Leonard: Helping and welcoming all kinds of prisoners – The Archbishop

  Parish Church of St Leonard, Ħal Kirkop

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ta’ min  jistaqsi fil-festa tal-għażiż San Anard, jew San Leonardu, għaliex il-Knisja tissuġġerixxi l-Evanġelju li għadna kemm smajna. Pietru għadu kemm sema’ lil Ġesù jitkellem dwar id-diffikultà ta’ min jorbot qalbu mal-ħwejjeġ u l-għana ta’ din l-art li jidħol fis-saltna. Lil Ġesù jgħidlu: “Tajjeb! Aħna ħallejna kollox u ġejna warajk; issa x’se jmissna?” (Mt 19:27). Ġesù ma jgħidlux kemm hu tost, imma  “Tassew ngħidilkom, intom li ġejtu warajja, fid-dinja l-ġdida, meta Bin il-Bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq tnax-il tron u tagħmlu ħaqq mit-tnax-it-tribu ta’ Iżrael” (Mt 19:28)… Read more »

The gold coin the Lord gave us – The Archbishop

Mass for the memorial of St Pius X

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-motto li l-Papa San Piju X għażel għall-pontifkat tiegħu kien ispirat minn frażi tal-Appostlu Missierna San Pawl: “Inġeddu kollox fi Kristu” (instaurare omnia in Christo).

Fid-dawl tal-Evanġelju li għadna kemm smajna, u r-risposta ta’ Ġesù għal liema huwa l-ikbar kmandament fil-liġi, nifhmu li biex inġeddu kollox fi Kristu għandna direzzjoni waħda radikali u fondamentali, u din hija l-imħabba… Read more »

Jesus wants us to be affluent in love and not in material wealth – The Archbishop

Mass on the feast of St Helen's

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“L-għani se jsibha iebsa biex jidħol fis-saltna tas-smewwiet” (Mt 19:23).

Ħafna setet iwiegħdu lil min jidħol fihom li Ġesù għandu l-qawwa jfejjaq il-mard kollu tagħhom, jagħmilhom għonja u sinjuri u kollox se jkun jimxi ħarir, fuq ir-rubini, kif ngħidu. Ġesù, meta jgħallimna r-regola ta’ min irid jimxi warajh ma jwegħidniex la għana, la saħħa, la sbuħija, ma jwegħidniex il-frugħa ta’ din id-dinja… Read more »

Let us learn from the Canaanite woman who did not give up and insisted in her plea to the Lord – The Archbishop

Mass on the 20th Sunday in Ordinary Time

  Chapel of St Mary Magdalen, Ħad-Dingli

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fl-Evanġelju tal-lum, Ġesù jitlaq il-Galilija u l-Lhudija li huma t-territorju tal-poplu ta’ Iżrael u jerħilha lejn Tir u Sidon. Kienu żewġt ibliet fuq ix-xatt tal-Mediterran, iħarsu lejna jiġifieri, u kienu wkoll bliet prattikament pagani.

Ġesù jersaq lejn territorju li suppost huwa territorju ostili, li huwa territorju li m’għandux fidi fih, imma jersaq lejh. U toħroġ mara minn dawk l-inħawi, mara Kangħanija… Read more »

At this time let’s turn to Our Lady for the health of the sick, but also for the comfort of the afflicted – The Archbishop

Mass on the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

  The Minor Basilica of the Assumption, Mosta

Quddiesa Tal-Festa 15ta' Awwissu 2020

Posted by Mosta Parish on Saturday, August 15, 2020 L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Jitgħaxxaq is-sultan bi ġmielek u int, għax hu sidek, agħtih qima” (S 44:12).

Is-salm 44 illum huwa applikat għall-mod kif iħares Alla lejn il-qaddejja tiegħu Marija ta’ Nazaret. Fil-providenza u l-ħniena kbira tiegħu mit-tnissil tagħha ħarisha mid-dnub oriġinali… Read more »

Our Lady’s victory over death is a sign that love is always victorious – The Archbishop

Mass on the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

  The Cathedral of St Paul, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu […] Is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar […] Kull nisel jibda jsejjaħli hienja” (Lq 1:48.49).

Dawn il-kelmiet li qalithom Marija ta’ Nazaret, il-mamà ta’ Ġesù, qalithom f’kuntest ta’ qadi u ta’ mħabba. L-anġlu Gabrijel kien ħabbrilha l-għażla tagħha biex tkun omm l-Iben ta’ Alla u li kellha ssejjaħlu Ġesù, imma bħala sinjal ta’ dak li kien se jagħmel fiha u magħha biex hi temmen li għal Alla m’hemm xejn li ma setax isir, ingħatat is-sinjal tal-qariba tagħha Eliżabetta li kienet diġà tqila għal sitt xhur… Read more »

The merits of humility and forgiveness – The Archbishop

Mass for the memorial of Saints Pontian and Hippolytus

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù jinsisti diversi drabi fuq il-maħfra ta’ bejnietna u jagħmilha kważi kundizzjoni biex nidħlu fis-saltna. Il-parabbola li smajna tikkonkludi b’din it-tagħlima importanti ta’ Ġesù: “Hekk jagħmel lilkom Missieri li hu fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom” (Mt 18:35). Minn qalbkom, mhux taparsi, minn qalbkom!

Aħna nafu kemm hu diffiċli taħfer, forsi iżjed diffiċli tinsa milli taħfer… Read more »

“Let us welcome children as a true gift” – The Archbishop

Mass on the feast of St Chiara, foundress of the Order of Poor Claire Sisters

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Huwa ta’ pjaċir għalija li llum nintroduċi wieħed mill-għaxar saċerdoti l-ġodda tagħna, is-Salesjan Dun Damian Formosa, li għandu esperjenza ta’ missjunarju fil-Kenja. Bħalissa qiegħed hawn għaliex il-vjaġġi huma diffiċli ħafna. Insellmulu u nawgurawlu ħafna, u b’mod speċjali, permezz tiegħu, insellmu lill-familja mwaqqfa minn Don Bosco.

Ġesù llum isejjaħ tfajjel ċkejken u jqiegħdu f’nofs id-dixxipli tiegħu biex jgħallimhom min hu l-akbar fis-saltna tas-smewwiet… Read more »

Trust in Him and the Lord will help you – The Archbishop

Mass on the 19th Sunday in Ordinary Time

  Chapel of St Mary Magdalen, Ħad-Dingli

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Xi tfisser li timxi fuq il-baħar? Nafu li għalina l-bnedmin dil-ħaġa mhix possibbli. Sa mill-eqdem żminijiet ivvintajna mezzi kif nistgħu naqsmu l-baħar. Illum bil-hovercrafts tista’ wkoll tagħmel cushion ta’ arja li qisha qed timxi fuq il-baħar. Imma l-bniedem li jimxi fuq il-baħar jifhem li hi xi ħaġa lil hinn minnu. Hu Alla biss li jista’ jimxi fuq il-baħar. Imma xi tfisser? … Read more »

St Dominic fought for the faith of the uniqueness of the human being – The Archbishop

Mass on the liturgical feast of St Dominic on the eighth centenary of his death

  Minor Basilica of Our Lady of Safe Haven and St Dominic

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Dawl jiddi fid-dlam” (Ġw 1:5). Meta naħseb f’San Duminku b’mod speċjali aħna u nibdew b’mod solenni llum s-sena li twassalna fis-6 ta’ Awwissu tal 2021 biex niċċelebraw b’ferħ kbir it-800 sena mill-mewt tiegħu, meta naħseb f’San Duminku faċilment jiġuni dawn il-kliem mill-ewwel kapitlu ta’ San Ġwann: “dawl jiddi fid-dlam”.

L-Evanġelista japplikahom għal Ġesù imma f’intuwizzjoni feliċi li kellha Santa Katerina ta’ Siena fid-djalogu mal-Missier, irrakuntat li l-Missier indika lil Duminku bħala xebh straordinarju addirittura fil-fattizzi tiegħu mal-Iben ta’ Alla magħmul bniedem… Read more »