Qari u kant tal-Quddiesa

Ċelebrant: Fr Brendan Gatt
Animazzjoni: The New Victorians


♫ Ftuħ: Highest Praise (Phil Whickham) ♫

I lift my voice to sing of Your goodness
I lift my voice to sing of Your Love
I lift my voice to sing hallelujah
Jesus our Savior
You’re worthy of it all

I lift my voice to sing of Your goodness
I lift my voice to sing of Your Love
I lift my voice to sing hallelujah
Jesus our Savior
You’re worthy of it all

We give You the highest praise
We give You the highest praise
We give You the highest praise
Jesus our Savior
You’re worthy of it all

I lift my hands because I’m forgiven
I lift my hands because I’m set free
I lift my hands a sign of surrender
Jesus our Savior
You’re worthy of it all

We give You the highest praise
We give You the highest praise
We give You the highest praise
Jesus our Savior
You’re worthy of it all

We give You the highest praise
We give You the highest praise
We give You the highest praise
Jesus our Savior
You’re worthy of it all

You’re worthy of it all


Qari I

Dan hu raġel qaddis ta’ Alla.
2 Slat 4, 8-11.14-16a

Qari mit-Tieni Ktieb tas-Slaten

Ġurnata waħda Eliżew kien għaddej minn Sunem. Hawn kienet toqgħod mara għanja, u din ġagħlitu joqgħod jiekol għandha; u kull meta kien jgħaddi minn hemm kien idur għal għandha biex jiekol hemm. U hi qalet lil żewġha: “Ara, jien żgura li dan ir-raġel, li jgħaddi għandna sikwit, hu raġel qaddis ta’ Alla. Ħa ntellgħulu għorfa fuq is-setaħ, u nqegħdulu fiha sodda, mejda, siġġu u mnara, u meta jgħaddi għandna, ikun jista’ jidħol fiha”.

U ġurnata waħda wasal hemm, u daħal fl-għorfa, u raqad hemm. U Eliżew qal lil Ġeħażi, il-qaddej tiegħu: “X’nistgħu nagħmlulha lil din il-mara?”. U Ġeħażi wieġbu: “Jaħasra, ma għandhiex tfal, u żewġha xiħ!”. U wieġbu: “Sejħilha”. U dak sejħilha u ġiet fil-bieb. U Eliżew qalilha: “Bħal dan iż-żmien sena, int tkun tħaddan iben”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla


Salm Responsorjali

Salm 88 (89), 2-3.16-17.18-19
R/. (2a): It-tjieba tal-Mulej irrid dejjem ngħanni

It-tjieba tal-Mulej irrid dejjem ngħanni;
f’kull żmien ixandar fommi l-fedeltà tiegħek.
Għax jien għedt: “Tjubitek tibqa’ sħiħa għal dejjem;
bħas-smewwiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek”. R/.

Hieni l-poplu li jaf jgħajjat bil-ferħ,
li jimxi, Mulej, fid-dawl ta’ wiċċek.
B’ismek jithennew il-jum kollu,
u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu. R/.

Għax inti l-foħrija tal-qawwa tagħhom;
għal tjubitek nerfgħu rasna fl-għoli.
Għax il-Mulej it-tarka tagħna,
il-Qaddis ta’ Iżrael is-sultan tagħna. R/.


Qari II

Indfinna miegħu permezz tal-magħmudija, biex ngħixu ħajja ġdida.
Rum 6, 3-4.8-11

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Ħuti, ma tafux li aħna lkoll li tgħammidna fi Kristu Ġesù, tgħammidna fil-mewt tiegħu? Indfinna miegħu fil-mewt permezz tal-magħmudija sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida.

Jekk aħna mitna ma’ Kristu, nemmnu wkoll li għad ngħixu ma’ Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar; il-mewt ma għadhiex taħkem fuqu. Hu li miet, miet darba għal dejjem għad-dnub; u issa li qiegħed jgħix, qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesù.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla


♫ Hallelujah ♫

Intom ġens maħtur, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis,
biex ixxandru t-tifħir ta’ dak li sejħilkom mid-dlam
għad-dawl tiegħu tal-għaġeb.

♫ Hallelujah ♫


♫ Offertorju: Mulej f’idejk

Ħsibijietna indawru lejn l-artal
U naraw is-sagrifiċċju tas-salib
F’dal-mument offrut għalina lkoll
Biex fuqek tieħu t-toqol ta’ kuljum.

Mulej f’idejk, jien nagħti ħajti lilek
Mulej f’idejk, ma’ dal-ħobż u l-inbid
Mulej f’idejk, hawn ir-rieda tiegħi
Fuq dan l-artal
Hawn jien Mulej, hawn jien.


Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek.
Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik,
nitma’ fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.
Ammen


♫ Tqarbin: Nadurawk

Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.
Għalik l-anġli dlonk titniehed,
Inti l-hena tal-bnedmin.

Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.


♫ Tmiem: You Are Good (Bethel) ♫

I want to scream it out
From every mountain top
Your goodness knows no bounds
Your goodness never stops

Your mercy follows me
Your kindness fills my life
Your love amazes me

I sing because You are good
And I dance because You are good
And I shout because You are good
You are good to me, to me

Nothing and no one comes
Anywhere close to You
The earth and oceans deep
Only reflect this truth

And in my darkest night
You shine as bright as day
Your love amazes me