• Is‑Sibt 24 ta’ Diċembru 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa t‑talba tal‑Liturġija tas‑Sigħat fil‑Quddiesa ta’ Nofsillejl, fis‑Solennità tat‑Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu, fil‑Katidral tal‑Imdina. 

  Click here to see all photos of the Celebration of Mass.

  The Celebration of Mass on YouTube

  Homily by Archbishop Charles J. Scicluna

 • Katidral ta’ l-Imdina
  24 ta’ Diċembru 2016

  Ippermettuli nikkwota l-ewwel antifona li l-Knisja għanniet il-bieraħ filgħaxija hekk u bdejna niċċelebraw it-twelid ta’ Ġesù. Qed nitlob il-permess li l-ewwel ngħidha bil-Latin, imbagħad nispjegaha. “Rex pacificus magnificatus est, cujus vultum desiderat universa terra: ir-Re tas-sliem huwa gglorifikat. Dan ir-re li l-Univers li d-dinja kollha tixtieq li tara lil wiċċu”. 

  Din l-antifona jiena u nitlobha fakkritni fit-tnehida tas-Salm: “Jiena lil wiċċek infittex, Mulej” (S 27, 8). Dan is-Salm jesprimi istint li hemm f’kull bniedem. Għaliex qed nuża’ l-kelma ‘istint’? Għaliex donnu l-bniedem jixxennaq biex jiltaqa’ mal-wiċċ ta’ Ġesù anke mingħajr ma jaf. Hemm din ix-xewqa li lil bniedem tressqu lejn dak kollu li jfisser għalina dan ir-Re tas-sliem, dan ir-Rex pacificus. It-titlu ta’ din l-antifona smajnih diġa fil-profezija ta’ Isaija mill-kapitlu 9 meta lil din it-tarbija li twelditilna jagħtieha diversi ismijiet: “tweldilna tifel, ingħatalna iben, is-setgħa tkun fuq spallejh u jsemmuh ‘Kunsillier tal-għaġeb, Alla setgħan, Missier għal dejjem, prinċep tas-sliem’” (v. 5).

  Illum huwa gglorifikat, magnificatus est, għaliex għalkemm twieled fil-faqar, għandu l-qawwa li bl-aħbar tat-twelid tiegħu, jimla u jdawwar bil-glorja lil kull bniedem saħansitra lir-ragħajja fir-raba’, l-iċken fost iċ-ċkejknin. “Dehrilhom anġlu tal-Mulej, il-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom” (Lq 2, 9). Dawn ir-ragħajja, mhux biss emarġinati imma mwarrbin għax ta’ fama ftit tajba, fil-lejl tal-Milied mhux biss tingħatalhom l-ikbar aħbar imma din l-aħbar iddawwarhom bil-glorja tal-Mulej.

  Illum nixtieq li nitolbu għal kull bniedem li jixxennaq għal verita, għal kull bniedem li jixxennaq għat-tjubija, għal kull bniedem li jixxennaq għall-għaqda u għal paċi, għal kull bniedem li huwa attratt mis-sbuħija, forsi mingħar ma jaf qiegħed ifittex li jiltaqa’ ma’ dak il-wiċċ li tweldilna llum. Għax aħna ilna disgħa xhur niċċelebraw l-Iben t’Alla li sar bniedem, imma llum nifirħu li fit-twelid tiegħu nistgħu nħarsu lejh u nilmħu ’l wiċċu. “Jiena lilek, lil wiċċek infittex Mulej”. Il-wiċċ tal-Mulej li niltaqgħu miegħu llum huwa wiċċ ta’ tarbija ċkejkna. Min jista’ jħares lejn tarbija u ma jinħallx fil-qalb tiegħu? Liema tarbija ma ġgħalekx tħobbha, ma tnissilx fik l-istint ta’ protezzjoni? Dan huwa Alla tagħna.

  Bħalma għidna fl-antifona fit-talb ta’ fil-għaxija jumejn ilu fit-23 ta’ Diċembru, “O Għimmanu-El, Sultan u leġislatur tagħna, ix-xewqa tal-ġnus u s-salvatur tagħhom, ejja u salvana Mulej Alla tagħna”.  Iva, il-Mulej huwa x-xewqa tal-ġnus. Fit-traskrizzjoni tal-profeta Ħaggaj, San Ġilormu fil-Vulgata ttraduċa l-Ebrajk b’dan il-mod: “veniet desideratus cunctis gentibus: ġej dak li huwa mixtieq mill-ġnus kollha”. Il-Mulej huwa x-xewqa tal-ġnus, anke ta’ dawk li ma jgħarfuhx; huwa x-xewqa tagħna li nafuh?

  It-tieni u l-aħħar ħsieb tiegħi llum huwa li din ix-xewqa li naraw il-wiċċ ta’ Ġesù, din ix-xewqa li aħna nilqgħu bil-ferħ it-twelid ta’ tarbija, għandha tkompli toħloq fina kultura li dejjem tixtieq li t-tarbija titwieled. Ejjew nieqfu ftit u naħsbu liema kurrenti qegħdin iduru u jserrpu fostna, fil-qalb ta’ xi wħud minna, li t-tarbija fil-ġuf m’għandhom l-ebda xewqa li jarawha ħajja. Imma llum aħna u niċċelebraw it-twelid ta’ din it-tarbija u niċċelebraw il-ħerqa, ix-xenqa, l-istint li niltaqgħu ma’ wiċċha, ejjew nitolbu, ejjew nitolbu biex fil-kultura tagħna jibqa’ qawwi r-rispett tat-tarbija fil-ġuf u tibqa’ qawwija x-xewqa li kull tarbija niltaqgħu mal-wiċċ tagħha.

  Intom tifhmuni x’qiegħed ngħid, meta ngħidilkom li hawn ideat li bdew iserrpu madwarna u tifhmuni wkoll meta ngħidilkom li għandna bżonn nitolbu ħafna biex iż-żgħażagħ tagħna ma jiġux sedotti minn kultura tal-iskart.

  O Re tas-sliem, O Prinċep tal-paċi, int li llum ġejt igglorifikat mill-Missier għaliex ħadt fuqek in-natura tagħna l-bnedmin, agħmel li aħna u nixxenqu li niltaqgħu mal-wiċċ tiegħek, nixxenqu wkoll li f’kull wiċċ ta’ kull bniedem, naraw lilek.

   Charles J. Scicluna
      Arċisqof ta’ Malta 

 • Photo/Video: Curia Communications Office