• L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna


 • Il-Kulleġġ De La Salle, il-Birgu

  15 ta’ Mejju 2019

  L-ewwel nett nixtieq niringrazzja lil Fr John li qralna l-Kelma ta’ Ġesù, l-Evanġelju, u lil sħabkom talli qrawlna l-Kelma ta’ Alla. Fl-Ewwel Qari li smajna kien hemm sentenza li fakkritni f’dak li qegħdin nagħmlu llum għaliex il-Ktieb ta’ Bin Sirak jgħid hekk: “It-tifkira tiegħu jxandruha l-ġnus u t-tifħir tiegħu ħabbru l-ġemgħa”. Min hu dan? Fuq min qed jitkellem il-Ktieb ta’ Bin Sirak? Qed jitkellem fuq min iżomm il-parir tal-Mulej u t-tagħlim tal-Mulej, fuq min jitlob quddiem il-Għoli, jiftaħ fommu fit-talb, jitlob maħfra ta’ dnubietu li skont ir-rieda tal-Mulej jimtela bi spirtu ta’ fehma, u l-ispirtu li jagħtik parir tajjeb.

  Aħna qegħdin hawn biex it-tifkira tiegħu nxandruha; qegħdin hawn biex it-tifħir tiegħu nħabbruh.

  Meta nisimgħu dan il-kliem mill-ewwel naħsbu f’San Ġwann Battista de La Salle, saċerdot Franċiż li meta ra li ż-żgħażagħ u t-tfal kellhom bżonn it-tagħlim, iddeċieda jħalli kollox u jagħti ħajtu għat-tagħlim tagħhom. Aħna qegħdin hawn biex it-tifkira tiegħu nxandruha; qegħdin hawn biex it-tifħir tiegħu nħabbruh. U dak li qegħdin nagħmlu llum qed iseħħ fil-kelma tal-Ktieb ta’ Bin Sirak.

  Wieħed minn sħabkom semmgħalna silta minn waħda mill-ittri ta’ San Pawl lir-Rumani fejn fiha Pawlu għamlilna diversi mistoqsijiet: “Kif jistgħu jemmnu f’dak li ma semgħux bih? Kif jisimgħu jekk ma jxandrulhomx? Kif jistgħu jxandrulhom jekk ma jkunux mibgħuta?” (Rum 10, 14-15). Imbagħad San Pawl jikkwota lill-profeta Iżaija: “Kemm huma sbieħ ir-riġlejn dawk li jħabbru l-ġid” (Iż 52:7). Min huma r-riġlejn? Ta’ min huma? Tal-edukaturi tagħna bħalma kien San Ġwann Battista de La Salle.

  Jiena nixtieq nissellef il-motto li ntagħżel għal din is-sena: One heart, one commitment, one life. Ħa nibda minn tal-aħħar: one life. Ħsibt ftit fuq din il-frażi, imma xi tfisser one life? Aħna llum qegħdin infakkru meta San Ġwann Battista de La Salle għalaq ħajtu fuq din l-art u beda ħajja ġdida fis-sema mal-qaddisin. Lil San Ġwann Battista de La Salle nitlobuh u nkellmuh għax nemmnu fix-xirka tal-qaddisin; nemmnu li l-qaddisin huma l-familja tagħna fil-ġenna. Imma aħna għandna ħajja waħda, one life! Hawn min jgħid li wara l-mewt insiru xi qattus jew għasfur. Imma aħna ħajja waħda għandna! San Ġwann Battista de La Salle għex ħajtu tajjeb, kif ngħidu bil-Malti, għexha ta’ nies. Kellu ħajja waħda u din tkompli l-ġenna għaliex veru miet għad-dinja imma San Ġwann Battista de La Salle ma mietx għall-ħajja ta’ dejjem, anzi twieled għall-ħajja ta’ dejjem.

  Illum qed niċċelebraw it-twelid tiegħu għal ħajja ta’ dejjem. Ilu 300 sena li ltaqa’ ma Ġesù wiċċ imb wiċċ; Ġesù ħaddnu bil-maħfra tiegħu u qallu: ‘Idħol fil-hena ta’ dejjem, qaddej fidil u għaqli għax inti l-unika ħajja li kellek fuq l-art ma ħlejthiex, ma ħraqthiex, imma użajtha biex tagħmel il-ġid. We have only one life. U aħna rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex ngħixuha tajjeb.

  Jiena u ġej rajt l-arloġġ tax-xemx li għandkom fl-iskola. Fuqu hemm miktub bl-Ingliż: ‘Is-sigħat jaħarbu, nużawhom tajjeb’. Meta qrajt il-frażi one life ftakart f’din il-ħaġa: we have only one life, ngħixuha tajjeb. U tgħidli kif? Nerġa’ mmur fuq l-ewwel żewġ frażi ta’ dan il-motto: one heart, one commitment. Jien għandi qalb waħda. L-għażla tiegħi hija jekk tkunx qalb tajba jew qalb ħażina. Kif ngħidu bil-Malti ‘dak qalbu tad-deheb’. Imma ngħidu wkoll ‘qalbu ħażina’, biex ma nużawx il-kulur ukoll għax aħna bil-Malti ngħidu wkoll ‘qalbu ħadra’. Biex niddeskrivu lil xulxin kultant nużaw il-kuluri, speċjalment meta l-qalb tixrief, tkun iebsa u ssir qalb tal-ġebel. Imma ftakru, jiena qalb waħda għandi, one heart.

  Qalbek trid tkun tajba, trid tkun qalb tad-deheb għall-proxxmu.

  Illum nitolbu biex din il-qalb tkun qalb tal-laħam, jiġifieri qalb tajba u mhux biss qalb b’saħħitha. Nawguralkom li jkollkom għomor twil u qalb b’saħħitha imma min jieħu d-droga, pereżempju, qed jaħqar qalbu. Aħna qalb waħda għandna, kemm fiżikament u kemm spiritwalment. Inti trid lil min jiftakar fik jgħid: ‘Dak daqskemm kellu qalbu iebsa’? Araw kemm nużaw il-kliem bil-Malti: qalbu iebsa, qalbu kiefra. Le! Qalbek trid tkun tajba, trid tkun qalb tad-deheb għall-proxxmu. Trid tħobb b’qalbek imma l-ewwel nibdew inħobbu lil xulxin hawnhekk l-iskola, inħobbu l-proxxmu tagħna.

  Min juża s-social media? Kważi kollha kemm intom tużaw is-social media. X’qalb qed turi fuq is-social media? Kif qiegħed tuża’ s-social media? Kif inhi qalbek meta tuża l-internet u s-social media? Il-qalb tiegħek x’inhi? You have only one heart. Fl-istess ħin aħna wkoll ngħidu ‘qalb waħda’ għaliex aħna familja waħda. Meta bil-Malti ngħidu ‘qalb waħda’ tfisser li aħna familja u aħwa ta’ xulxin. Il-kelma one heart tfisser ħafna affarijiet: li aħna nieħdu ħsieb xulxin, li aħna nħobbu lil xulxin u li naħfru lil xulxin. 

  Niġi għall-frażi tan-nofs: one commitment. Meta liż-żgħażagħ nipprova nispjegalhom x’inhu ‘commitmentniftakar f’xi ħaġa li qrajt dwar to be involved u to be committed. Jiena nista’ nkun ‘involved’ bħal meta nilgħab f’tim, I am involved imma m’iniex committed u ma mmurx għat-taħriġ. Jew inkella jiena niġi l-iskola imma m’iniex committed noqgħod nagħmel il-homework jew inkella l-assignments.

  Din il-ħaġa tkompli anke f’aspetti oħra tal-ħajja u dak li qrajt, kien jgħidlek hekk: in order to understand commitment, think about a pig and a hen. Biex nagħmel il-bacon u l-bajd għandi bżonn il-majjal u t-tiġieġa. Biex ikollna l-bajd, the hen is involved għax tatni l-bajda u sajjartha. Imma biex ikollna l-bacon, the pig is committed għax tani ħajtu.

  Mela inti tista’ tkun involved imma anke jekk ngħidu one commitment, il-commitment ifisser li tagħti ħajtek. Meta tikbru jista’ jkollkom tfajla u tgħidulha li qegħdin flimkien għall-gost biss u biex tgħaddu l-ħin imma m’intomx committed magħha u allaħares tkellimkom fuq żwieġ. Imma aħna mhux qed nitkellmu fuq being involved imma qed nitkellmu fuq being committed f’kollox: f’team work fl-iskola, fil-ħbiberija, u anke fuq ix-xogħol.

  Jiena nawguralkom li taċċettaw li għandna ħajja waħda. San Ġwann Battista de La Salle għex ħajtu tajba u għamel ħafna ġid. 300 sena wara li mar il-ġenna qegħdin nifirħu bih u b’dak kollu li għamel. He had one life and he is still alive. Aħna għandna qalb waħda, nitolbu li tkun qalb tajba. We only have one  heart, allura trid tkun qalb tajba. Imma biex nagħmlu hekk irridu inkunu committed. Nawguralkom ħafna! Illum nifraħ magħkom f’din il-festa u nitlobkom ukoll titolbu għalija.

  Charles J. Scicluna
       Arċisqof ta’ Malta