Qari u kant tal-Quddiesa

Ċelebrant: Fr Brendan Gatt
Animazzjoni: The New Victorians

King of my Heart – Bethel

Let the King of my heart
Be the mountain where I run
The fountain I drink from
Oh, He is my song
Let the King of my heart
Be the shadow where I hide
The ransom for my life
Oh, He is my song

‘Cause You are good
You are good, oh oh
You are good
You are good, oh oh
You are good
You are good, oh oh

You are good
You are good, oh oh
And let the King of my heart
Be the wind inside my sails
The anchor in the waves
Oh oh, He is my song
Let the King of my heart
Be the fire inside my veins
The echo of my days
Oh oh, He is my song


Qari I

Alla lil Ġesù għamlu Mulej u Kristu.
Atti 2, 14a.36-41

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli

Nhar Għid il-Ħamsin, Pietru flimkien mal-Ħdax qam u qal lil-Lhud b’leħen għoli: “Ħa jkun jaf fiż-żgur il-poplu kollu ta’ Iżrael li lil dan Ġesù, li intom sallabtuh, Alla għamlu Mulej u Messija”.

Dan il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom, u qalu lil Pietru u lill-appostli l-oħra: “L-aħwa, x’għandna nagħmlu aħna?”. U Pietru weġibhom: “Indmu, u jitgħammed kull wieħed minnkom fl-isem ta’ Ġesù Kristu għall-maħfra ta’ dnubietkom; u intom tirċievu d-don tal-Ispirtu s-Santu. Għax il-wegħda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dawk kollha li huma fil-bogħod, dawk kollha li l-Mulej Alla tagħna sejħilhom”.

U b’ħafna kliem ieħor tahom xhieda u wissiehom billi qalilhom: “Salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin”. Għalhekk dawk li laqgħu kliemu tgħammdu u dakinhar ingħaqdu mad-dixxipli madwar tlitt elef ruħ.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla


Salm Responsorjali

Salm 22 (23), 1-3a. 3b-4. 5. 6.
R/. (1): Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi:
xejn ma jonqosni
Jew
R/. Hallelujah, hallelujah, hallelujah

Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi:
xejn ma jonqosni.
F’mergħat kollha ħdura jqegħedni,
ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni.
Hemm hu jrejjaqni. R/.

Imexxini fit-triq tas-sewwa
minħabba l-isem tiegħu.
Imqar jekk nimxi f’wied mudlam,
ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi.
Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek,
huma jwennsuni. R/.

Inti tħejji mejda għalija
quddiem l-għedewwa tiegħi.
Biż-żejt tidlikli rasi,
u l-kalċi tiegħi tfawwarli. R/.

Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħniena
il-jiem kollha ta’ ħajti.
U ngħammar f’dar il-Mulej
sakemm indum ħaj! R/.


Qari II

Intom erġajtu lura għand ir-ragħaj u l-għassies ta’ ruħkom.
1 Piet 2, 20b-25

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pietru Appostlu

Għeżież, jekk tagħmlu t-tajjeb
u ssofru t-tbatija bis-sabar, din tkun grazzja quddiem Alla.
Għal dan intom kontu msejħa,
għax Kristu wkoll bata għalikom
u ħallielkom eżempju,
biex timxu fuq il-passi tiegħu:
hu li ma kien għamel ebda dnub,
u ebda qerq ma nstab f’fommu,
meta għajruh ma weġibx bit-tagħjir,
meta bata ma heddidx
imma ħalla f’idejn l-Imħallef ġust.
Hu tgħabba bi dnubietna
sa fuq is-salib,
biex aħna mmutu għad-dnubiet,
u ngħixu għall-ġustizzja.
Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu.
Intom kontu bħal nagħaġ mitlufa,
imma issa rġajtu lura għand ir-ragħaj
u l-għassies ta’ ruħkom.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla


Evanġelju

Il-bieb tan-nagħaġ huwa jien.
Ġw 10, 1-10

Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Tassew tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-nagħaġ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħalliel u brigant. Imma min jidħol mill-bieb hu r-ragħaj tan-nagħaġ.

Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-nagħaġ minn leħnu jisimgħu, u hu jsejjaħ in-nagħaġ tiegħu waħda waħda b’isimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-nagħaġ tiegħu, huwa jmur quddiemhom u n-nagħaġ jimxu warajh, għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu, għax leħen barrani ma jafuhx”.

Din il-parabbola qalhielhom Ġesù, iżda huma ma fehmux x’ried jgħidilhom biha.Għalhekk Ġesù raġa’ qalilhom: “Tassew, tassew ngħidilkom li l-bieb tan-nagħaġ huwa jien. Dawk kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin u briganti. Iżda n-nagħaġ lilhom ma semgħuhomx. Jiena hu l-bieb; jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi jsalva, u jidħol u joħroġ u jsib fejn jirgħa. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqred. Jiena ġejt biex ikollkom il-ħajja, u ħajja bil-kotra”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu


♫ Offertorju: Life – Hillsong

Take my heart
Take my soul
Take my mind and I will
Give my thoughts
Give my all
Give my life to follow You
Take my hands
Take my breath
Take my dreams and I will
Lift my eyes
Lift my faith
Lift my voice and worship You


Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek.
Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik,
nitma’ fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.
Ammen


 ♫ Tqarbin: Beautiful Name – Hillsong

You were the Word at the beginning
One With God the Lord Most High
Your hidden glory in creation
Now revealed in You our Christ

What a beautiful Name it is
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a beautiful Name it is
Nothing compares to this
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus

You didn’t want heaven without us
So Jesus, You brought heaven down
My sin was great, Your love was greater
What could separate us now

What a wonderful Name it is
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a wonderful Name it is
Nothing compares to this
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus

Death could not hold You, the veil tore before You
You silenced the boast, of sin and grave
The heavens are roaring, the praise of Your glory
For You are raised to life again

You have no rival, You have no equal
Now and forever, Our God reigns
Yours is the Kingdom, Yours is the glory
Yours is the Name, above all names

What a powerful Name it is
What a powerful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a powerful Name it is
Nothing can stand against
What a powerful Name it is
The Name of Jesus


♫ Tmiem: Closing:  Lighthouse – Rend Collective

In my wrestling and in my doubts
In my failures You won’t walk out
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

In the silence, You won’t let go
In the questions, Your truth will hold
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness. I will follow You
My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore

I won’t fear what tomorrow brings
With each morning I’ll rise and sing
My God’s love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

Fire before us, You’re the brightest
You will lead us through the storms