• It-Tnejn 21 ta’ Settembru 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fl-okkażjoni ta’ Jum l-Indipendenza.

  Homily by Archbishop Charles J. Scicluna

 • Eċċellenza Aġent-President, Onoreveli Prim Ministru, Onorevoli Speaker, Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, għeżież membri tal-Ġudikatura, personalitajiet distinti; qed nieħu pjaċir nara wkoll diversi Membri Parlamentari u Ministri; Presidenti Emeriti ta’ Malta nixtieq insellmilkom u nirringrazzjakom ta’ dak kollu li għamiltu u għadkom tagħmlu għal pajjiżna. Nixtieq insellem b’mod speċjali wkoll lill-Korpi importanti għall-istabbiltà tal-pajjiż: l-Armata, il-Pulizija u tant nies oħra li jagħtu ħajjithom għar-Repubblika ta’ Malta.

  Fl-Evanġelu (Mk 8, 30-37) li għadna kemm smajna, li nqara wkoll il bieraħ fil-knejjes tagħna, propju għall-25 Ħadd ta’ matul is-sena, Ġesù jsejjaħ il-kobor vera meta wieħed jagħti ħajtu biex ikun qaddej ta’ kulħadd.

  L-ewwel riflessjoni li nixtieq nagħmel illum hija li nirrepeti l-kliem ta’ apprezzament li l-Papa Franġisku kiteb fl-Eżortazzjoni tiegħu Evangelii Gaudium, meta qal li min jiddedika ruħu għall-politika jkun qed jiddedika ruħu għall-espressjoni ta’ mħabba kbira u għolja. Jiena nixtieq nikkonferma u ninkoraġixxi lilkom fl-għola istituzzjonijiet ta’ art twelidna, ta’ din l-art ħelwa, li tħaddnu dan l-ispirtu ta’ servizz. “Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed għandu joqgħod wara kulħadd u jkun qaddej ta’ kulħadd”. Dan is-servizz diżinteressat li permezz tiegħu wieħed jeżerċita l-awtorità, u ejjew insejħulu wkoll b’ismu, il-poter.

  L-ewwel filter irid ikun din il-konsapevolezza li dak li wieħed qed jagħmel fid-diversi istituzzjonijiet tal-pajjiż, huwa servizz għall-komunità u mhux għall-interessi propji tal-familja tiegħu jew tal-partit. Jalla l-Mulej iberikna b’ġenerazzjonijiet ta’ politiċi li jidħlu għal din il-vokazzjoni b’dan il-ħsieb, jiġifieri li jkunu ta’ servizz u f’kull deċiżjoni tagħhom qatt ma jfittxu l-interessi personali tagħhom, tal-but tagħhom jew tal-but tal-ħbieb tagħhom. Il-Mulej iberikha ġenerazzjoni bħal din.

  Jiena nirringrazzja lill-politiċi li minkejja l-ħafna tentazzjonijiet li jġib miegħu l-poter – u l-Knisja hija esperta fit-tentazzjonijiet tal-poter, u l-kliem li qed ngħid jgħodd ukoll mhux biss għalija imma għal tant kollegi tiegħi – ngħaddu mit-tentazzjoni li s-servizz tagħna nibdluh f’okkażjoni ta’ prestiġju personali jew inkella ta’ avvanz personali. Għax din it-tentazzjoni kważi kważi hija espressjoni sottili imma qawwija tad-dnub oriġinali, ta’ din il-kundizzjoni umana li mwielda tfittex lilha nfisha u hemm bżonn titgħallem li tkun tassew ta’ servizz għal kulħadd. 

  Fl-Ewwel Qari (Għerf 2, 12.17-20) nsibu d-dilemma tal-bniedem onest li se jsir sinjal ta’ kontradizzjoni, se jsib min jipprova jfixklu għaliex l-onestà tiegħu tkun ċanfira għal min hu diżonest. L-Ewwel Qari ntagħżel fil-kuntest tal-Vanġelu għaliex Ġesù jitkellem dwar il-fatt li hu se jiġi miċħud u anke kkundannat għall-mewt, xi ħaġa li d-dixxipli tiegħu dejjem fixklithom. Anke Pietru ħin minnhom jgħidlu: ‘mhux aħjar ma tkomplix titkellem fuq dil-ħaġa għax se nbegħdu n-nies?’ (ara Mk 8, 32). U Ġesù jċanfru, kif smajna anke fl-Evanġelu ta’ Ħadd m’ilux. Imma l-fatt li l-onest, min irid jimxi taħt id-dell u l-mant tal-liġi, se jkun sinjal tal-kontradizzjoni huwa l-prezz li politiku onest irid ikun kapaċi u lest iħallas.

  Jiena nitlob għalikom, għeżież ħuti Maltin, biex ma nibżgħux nitgħallmu ngħidu ‘le’ għat-tentazzjonijiet tal-poter fl-espressjonjiet korrotti u illeġittimi tiegħu, u nkunu tassew ta’ servizz skont il-kuxjenza tagħna.

  Il-ħsieb tiegħi llum huwa wkoll ispirat mit-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Ġakbu appostlu (Ġak 3,16-17. 41-3) meta jispjegalna li aħna għandna bżonn nitgħallmu maturità interjuri u profonda biex nevitaw il-kunflitti inutli bejnietna. “Fejn hemm l-għejra u l-ġlied issib it-taqlib u kull xorta ta’ ħażen” jgħid. Imma mbagħad isemmi għerf, prudenza, li ġejjin mis-sema, ispirati mill-Mulej, u jiena ngħid anke mill-Evanġelu ta’ Ġesù Kristu, li huma safja, “li jfittex” jgħid, “is-sliem, it-tjubija u l-ħlewwa”. Kieku jien ikolli naqlibhom, minflok is-sliem hemm il-firda, minflok it-tjubija hemm l-ħruxija, minflok il-ħlewwa hemm l-arroganza. Mela ejjew nitolbu lill-Mulej biex inaddafna minn dawn l-aspetti negattivi li ħafna drabi, anke fl-istorja tal-umanità, huma konnessi mal-poter, anke ekkleżjastiku. Nitolbu lill-Mulej biex aħna li għandna r-responsabbiltà, jiena għall-merħla tal-komunità Nisranija, intom għar-Repubblika li tħaddan lil kulħadd u mhux biss lill-komunità tiegħi, ejjew ikollna leaders li jġibu s-sliem, it-tjubija u l-ħlewwa fil-missjoni tagħhom, bis-servizz tagħhom.

  L-aħħar ħsieb huwa l-fatt li Ġesù, biex jgħallem lid-dixxipli tiegħu jkunu ta’ servizz, iressaq lejh tfajjel ċkejken u jgħidilhom: “kull min jilqa’ wieħed minn dawn iċ-ċkejknin minħabba f’ismi, ikun jilqa’ lili”. Kemm hi ħaġa sabiħa li aħna nkomplu ngawdu ċiviltà fejn il-fqir, il-batut, iċ-ċkejknin tagħna, mhumiex emarġinati, imma jkollna soċjetà tassew inklussiva f’diversi aspetti.

  Ejjew nitolbu maħfra ta’ kemm-il darba l-kliem tagħna ma jkunx inklussiv, inkuż anke dak tal-Knisja. Hemm bżonn, mhux biss li nbiddlu l-lingwaġġ, imma nbiddlu l-qalb tagħna. F’dak it-tfajjel ċkejken hemm kull persuna li qiegħda f’sitwazzjoni ta’ vulnerabilità, mill-bidu nett tal-ħajja, mill-konċepiment, sa’ tmiem il-ħajja. F’kull aspett tal-ħajja nsibu nies li għandhom bżonn protezzjoni speċjali u l-indiċi taċ-ċiviltà tagħna huwa mill-kapaċità li, bħalma jgħid Ġesù, “nilqgħu lil dawn iċ-ċkejknin f’ismu”, bl-imħabba tiegħu, bil-kompassjoni tiegħu, bl-inklussività ta’ Ġesù li jħaddan liċ-ċkejknin.

  Ejjew nitolbu biex, aħna u niċċelebraw l-Indipendenza, fl-istess ħin niċċelebraw il-fatt li għandna responsabbiltà ta’ xhieda u ta’ eżempju fiċ-ċokon tagħna, fil-komunitajiet tan-nazzjonijiet. Ejjew ma nibżgħux miċ-ċokon tagħna, jista’ forsi xi darba jiġbed id-disprezz ta’ ħaddieħor fuqna. Id-dawl ċkejken tagħna jaf ukoll iġib faraġ fid-dlamijiet ta’ madwarna.

  I would like to greet the members of the Diplomatic Corps and thank them for joining us in this solemn Eucharist. I hope that you will be able to receive an English translation of my words today in the coming days. Thank you for being so patient to follow the Maltese language.

  ✝ Charles J. Scicluna

      Arċisqof ta’ Malta

 • Photos: Photocity, Valletta.

  www.photocitymalta.com