Qari u kant tal-Quddiesa

Ċelebrant: Fr Brendan Gatt
Animazzjoni: Lenice & Gabriel


Goodness Of God

I love You, Lord
For Your mercy never fails me
All my days, I’ve been held in Your hands
From the moment that I wake up
Until I lay my head
Oh, I will sing of the goodness of God

Cause all my life You have been faithful
And all my life You have been so, so good
With every breath that I am able
Oh, I will sing of the goodness of God

I love Your voice
You have led me through the fire
And in darkest night You are close like no other
I’ve known You as a Father
I’ve known You as a Friend
And I have lived in the goodness of God, yeah

And all my life You have been faithful, ohh
And all my life You have been so, so good
With every breath that I am able
Oh, I will sing of the goodness of God, yeah

‘Cause Your goodness is running after, it’s running after me
Your goodness is running after, it’s running after me
With my life laid down, I’m surrendered now
I give You everything
‘Cause Your goodness is running after, it’s running after me, oh-ohh
‘Cause Your goodness is running after, it’s running after me
Your goodness is running after, it’s running after me
With my life laid down, I’m surrendered now
I give You everything
‘Cause Your goodness is running after, it keeps running after me

And all my life You have been faithful
And all my life You have been so, so good
With every breath that I am able
Oh, I’m gonna sing of the goodness of God


Qari I

Il-Mulej hu Alla li jagħder u jħenn.
Eż 34, 4b-6.8-9

Qari mill-Ktieb tal-Eżodu

F’dak iż-żmien, Mosè qam filgħodu kmieni, u tala’ fuq il-muntanja tas-Sinaj, kif kien ordnalu l-Mulej, u ħa f’idejh iż-żewġ twavel tal-ġebel. Imbagħad il-Mulej niżel fi sħaba u waqaf hemm maġenbu; u xandar l-isem tal-Mulej. U l-Mulej għadda minn quddiemu u għajjat: “Jaħweh! Jaħweh! Alla li jagħder u jħenn; tqil biex jagħdab u kbir fit-tjieba u fil-fedeltà”.

Mosè minnufih inxteħet għal wiċċu fl-art, ta qima u qal: “Jekk jien tassew sibt ħniena quddiemek, Sidi, ħa jiġi Sidi ġo nofsna, nitolbok; għax dan hu poplu rasu iebsa. Aħfrilna ħżunitna u ħtijietna, u ħudna b’wirt għalik”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla


Salm Responsorjali

Dan 3, 52.53.54.55.56

R/. (52b): Ta’ min ifaħħrek u jgħollik fuq kollox għal dejjem

Imbierek int, Mulej, Alla ta’ missirijietna. R/.

Imbierek ismek, qaddis u msebbaħ. R/.

Imbierek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek. R/.

Imbierek int li qiegħed fuq il-kerubini, li ħarstek tinfed l-abbissi. R/.

Imbierek int fuq it-tron ta’ saltnatek. R/.

Imbierek int fil-wisa’ kollu tas-sema. R/.


Qari II

Il-grazzja ta’ Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba ta’ Alla, u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu.
2 Kor 13, 11-13

Għeluq tat-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

Ħuti, ifirħu, ħabirku għall-perfezzjoni, isimgħu milli wieħed jgħidilkom, kunu ta’ fehma waħda, żommu s-sliem, u Alla ta’ l-imħabba u s-sliem ikun magħkom. Sellmu lil xulxin b’bewsa qaddisa. Il-qaddisin kollha jsellmulkom. Il-grazzja ta’ Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba ta’ Alla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu jkunu magħkom ilkoll.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla


Alleluia (Your Love Makes me Sing)

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu,
lil Alla li hu, u li kien, u li għad irid jiġi.

Alleluia (Your Love Makes me Sing)


Evanġelju

Alla bagħat lil Ibnu fid-dinja biex bih hija ssalva.
Ġw 3, 16-18

Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lil Nikodemu:  “Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem. Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat; iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat, għax ma emminx fl-isem tal-Iben il-waħdieni ta’ Alla”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu


♫ Offertorju: Father, I want you to hold me

Father, I want you to hold me
I want to rest in your arms today
Father, I want you to show me
How much you care
For me in every way

I bring all my cares
And I lay them at your feet
You are always there
And you love me as I am
Yes you love me as I am


Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek.
Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik,
nitma’ fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.
Ammen


♫ Tqarbin: What a beautiful name

You were the Word at the beginning
One with God the Lord Most High
Your hidden glory in creation
Now revealed in You our Christ

What a beautiful Name it is
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus Christ my King

What a beautiful Name it is
Nothing compares to this
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus

You didn’t want heaven without us
So Jesus, You brought heaven down
My sin was great, Your love was greater
What could separate us now

What a wonderful Name it is
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus Christ my King

What a wonderful Name it is
Nothing compares to this
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus

Death could not hold You, the veil tore before You
You silenced the boast of sin and grave
The heavens are roaring the praise of Your glory
For You are raised to life again

You have no rival, You have no equal
Now and forever, God, You reign
Yours is the Kingdom, Yours is the glory
Yours is the Name above all names

What a powerful Name it is
What a powerful Name it is
The Name of Jesus Christ my King


♫ Tmiem: Love on the Line

You put Your love on the line
To bear the weight of sin that was mine
Washing my rivers of wrongs
Into the sea of Your infinite love

With arms held high
Lord I give my life
Knowing I’m found in Christ
In Your love forever
With all I am
In Your grace I stand
The greatest of all romance
Love of God my Saviour

To the one who has rescued my soul
To the one who has welcomed me home
To the one who is Saviour of all
I sing forever

With arms held high
Lord I give my life
Knowing I’m found in Christ
In Your love forever
With all I am
In Your grace I stand
The greatest of all romance
Love of God my Saviour