Qari u kant tal-Quddiesa

Ċelebrant: Fr Brendan Gatt
Animazzjoni: The New Victorians


♫ Come And See ♫

Behold the Author of our salvation
Behold the wonder of grace so free
Behold the blessing of true forgiveness at Calvary
Behold the answer for all the broken
Behold the mercy that makes a way
Behold the promise of perfect healing
at Calvary

Come and see come and see what God has done
come and see come and see what love has won
in this place hearts and lives waking up
to the Light of the world
You’re the Light of the world

God it’s Your love
Here on Display
We stand in awe
It takes our breath away


Qari I

Temgħek il-manna li la int u lanqas missirijietek ma kontu tafu biha.
Dewt 8, 2-3.14b-16a

Qari mill-Ktieb tad-Dewteronomju

F’dak iż-żmien, Mosè kellem lill-poplu u qal: “Ftakar fil-mixja kollha li mexxiek il-Mulej, Alla tiegħek, matul dawn l-erbgħin sena fid-deżert, biex iċekknek u jġarrbek, ħalli jkun jaf x’għandek f’qalbek, jekk tridx toqgħod għall-kmandamenti tiegħu jew le. Huwa ċekknek, ried li tbati l-ġuħ, imbagħad temgħek il-manna, li la int u lanqas missirijietek ma kontu qatt tafu biha, biex jurik li mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem, imma b’dak kollu li joħroġ minn fomm il-Mulej, b’dan jgħix il-bniedem.

Qis li ma titkabbarx qalbek u tinsa l-Mulej, Alla tiegħek, li ħarġek mill-art tal-Eġittu, mill-art tal-jasar. Hu li mexxiek fid-deżert kbir u jwaħħax, mimli sriep velenużi u skorpjuni, art niexfa bla ilma xejn, li ħariġlek l-ilma mill-blata taż-żnied, li temgħek il-manna fid-deżert, li missirijietek ma kienu jafu biha xejn”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla


Salm Responsorjali

Salm 146 (147), 12-13.14-15.19-20
R/. (12a): Sebbaħ, Ġerusalemm, lill-Mulej

Sebbaħ, Ġerusalemm, lill-Mulej;
faħħar lil Alla tiegħek, Sijon!
Hu jsaħħaħ l-istaneg tal-bibien tiegħek,
u jbierek ġewwa fik lil uliedek. R/.

Hu jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta’ artek,
u lilek bl-aħjar qamħ ixebbgħek.
Hu jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu;
bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. R/.

Hu jxandar kelmtu lil Ġakobb,
il-liġijiet u d-digrieti tiegħu lil Iżrael.
Ma għamel hekk ma’ ebda poplu;
lil ħadd ma għarraf id-digrieti tiegħu. R/.


Qari II

La l-ħobża hi waħda, aħna, li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed.
1 Kor 10, 16-17

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

Ħuti, il-kalċi mbierek li fuqu ngħidu l-barka mhuwiex għaqda mad-demm ta’ Kristu? U l-ħobż li naqsmu mhuwiex għaqda mal-ġisem ta’ Kristu? Għax la l-ħobża hi waħda, aħna, li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed; ilkoll kemm aħna nieħdu sehem minn ħobża waħda.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla


♫ Hallelujah ♫

Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema, jgħid il-Mulej;
jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem.

♫ Hallelujah ♫


Evanġelju

Ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb.
Ġw 6, 51-58

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lin-nies: “Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja”. Fuq hekk il-Lhud tlewmu bejniethom, u bdew jgħidu: “Kif jista’ dan jagħtina ġismu biex nikluh?”. Ġesù mela qalilhom: “Tassew, tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta’ Bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta’ dejjem, u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb.

Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa’ fija u jiena fih. Bħalma bagħatni l-Missier, li hu ħaj, u jiena ngħix b’Missieri, hekk ukoll min jiekol lili, hu wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobż li niżel mis-sema; mhuwiex bħal dak li kielu missirjietkom u mietu; min jiekol dan il-ħobż jgħix għal dejjem”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu


♫ Offertorju: Just Be – Kim Walker

Everything else can wait
I’ve come to seek Your face
So everything else can wait
I’m here for You
I want to

Just be, here at Your feet
Just be, here on my knees
Here in Your presence I am complete
Jesus, You’re all that I need

There’s nothing I want more
‘Cause nothing matters more


Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek.
Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik,
nitma’ fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.
Ammen


♫ Tqarbin: Reckless Love

Before I spoke a word, You were singing over me
You have been so, so good to me
Before I took a breath, You breathed Your life in me
You have been so, so kind to me

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God
Oh, it chases me down, fights ’til I’m found, leaves the ninety-nine
I couldn’t earn it, and I don’t deserve it, still, You give Yourself away
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God,

When I was Your foe, still Your love fought for me
You have been so, so good to me
When I felt no worth, You paid it all for me
You have been so, so kind to me

There’s no shadow You won’t light up
Mountain You won’t climb up
Coming after me
There’s no wall You won’t kick down
Lie You won’t tear down
Coming after me


♫ Tmiem: Who You Say I Am

Who am I that the highest King
Would welcome me?
I was lost but He brought me in
Oh His love for me
Oh His love for me

Who the Son sets free
Oh is free indeed
I’m a child of God
Yes I am

Free at last, He has ransomed me
His grace runs deep
While I was a slave to sin
Jesus died for me
Yes He died for me

Who the Son sets free
Oh is free indeed
I’m a child of God
Yes I am

In my Father’s house
There’s a place for me
I’m a child of God
Yes I am

I am chosen
Not forsaken
I am who You say I am
You are for me
Not against me
I am who You say I am