• L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

   

 • Il-knisja tal-Erwieħ, Ħal Tarxien
  21 ta’ Lulju 2018

  Ippermettuli fil-bidu ta’ din l-omelja, f’dil-knisja sabiħa, nirringrazzja lill-Arċisqof ta’ Turin, Mons. Cesare Nosiglia, talli kkonċeda din il-kopja awtentika tal-Liżar ta’ Kristu li qed tkun meqjuma hawnhekk.

  Eccellenza, vorrei dire un grande grazie per questo grande dono che ci ha fatto della replica autentica della Sacra Sindone. Vorrei anche impegnarmi come pastore di questa chiesa, a custodire questo grande dono con devozione, affidandolo al rettore di questa chiesa costruita vicino a uno dei tempi megalitici piu antichi che abbiamo. In questa zona, il culto della divinità risale a 5,000 anni fa.

  E noi vogliamo dare questa segno, non solo di questa chiamata che c’è nel cuore dal uomo per la santità, ma anche questa sete della divinità di Dio. La Sacra Sidone è anche la risposta di Dio a noi in un linguaggio che noi non conosciamo perché è linguaggio dall’amore, ma rimane un linguaggio che noi  riconosciamo perché abbiamo una grande sete dell’amore nel nostro cuore.

  Illum fl-Evanġelju li għadna kemm smajna, il-Mulej iħares lejn kotra kbira ta’ nies u jitħassarhom. Il-qalb tiegħu tagħraf li kienu qishom nagħaġ bla ma għandhom ragħaj u nesa l-mistrieħ li xtaq jieħu mad-dixxipli tiegħu u beda jgħallimhom ħafna ħwejjeġ (ara Mk 6, 30-32).

  Fit-Tieni Qari smajna lill-Appostlu Missierna jitkellem dwar is-salib ta’ Ġesù bħala l-mediċina għall-firda ta’ bejnietna: “Jħabbibhom it-tnejn ma’ Alla f’ġisem wieħed permezz tas-salib li bih qered il-mibegħda ta’ bejniethom” (Ef 2:16). Meta aħna nħarsu lejn is-Sindone li aħna l-Malitn nafuha bħala l-Liżar ta’ Kristu, u naraw il-marki tal-passjoni ta’ Ġesù u l-wiċċ seren tiegħu, niftakru fil-ħlas li l-Mulej ħallas biex jeqred id-dnub mill-qalb tagħna u jeqred ukoll il-mibegħda li tkissirna. 

  San Pawl jgħidilna: “Kristu hu s-sliem tagħna, hu, li minna t-tnejn għamel poplu wieħed, billi ġarraf il-ħajt li kien jifridna—il-mibegħda ta’ bejnietna—u ħassar bis-sagrifiċċju ta’ ġismu l-Liġi bil-kmandamenti u l-preċetti tagħha” (Ef 2, 14-15). Il-Mulej ħassar il-liġi tal-kundanna bis-sagrifiċċju ta’ ġismu u l-immaġini li għandna fil-kappella laterali hija propju l-immaġini tal-ġisem ta’ Ġesù mimli pjagi għalina; hija l-immaġini mhux biss tas-salib imma wkoll tal-qawmien mill-imwiet.

  “Ġie jħabbar is-sliem” (Ef 3:17). Permezz tiegħu aħna għandna spirtu wieħed, bi spirtu wieħed id-dħul għal għand il-Missier”. Għaliex is-Sindone, il-iżar ta’ Kristu, b’dik l-immaġini, mhijiex biss immaġini tal-passjoni u l-mewt ta’ Ġesù, imma wkoll immaġini tal-qawmien tiegħu mill-imwiet. Hija dik il-bieb li l-Mulej minnu daħal għal għand il-Missier.

  Meta nikkontemplaw id-daqqiet tal-frosta fuq il-ġisem għażiż ta’ Ġesù, il-pjagi tal-imsiemer u tad-daqqa tal-lanza, u l-marki tal-kuruna tax-xewk, għandna nifhmu kemm kienet ħarxa u tremenda t-tbatija tal-Mulej. Huwa kollu lingwaġġ ta’ mħabba li ħafna drabi aħna nsibuha diffiċli biex nifhmu u biex ngħixu, imma l-Mulej, waqt li nikkontemplaw din l-ikona ta’ mħabba, qiegħed jistedinna biex nersqu lejh u minnu nieħdu l-ħniena, il-mogħdrija. 

  Nitolbuk Mulej, biex inti tagħtina mħabba kbira lejk, aħna u nagħrfu kemm ħabbejtna. Inti li tħares lejna u l-qalb tiegħek tħabbat għalina, bħalma għamilt għan-nies tal-Galilija li nġabru mill-villaġġi kollha ta’ madwar il-baħar tal-Galilija biex jiġu ħdejk, attirati, miġbudin mill-imħabba li raw fik. O Mulej, agħmel li aħna u nħarsu lejn l-immaġini qaddisa u devota, immarkata fuq il-liżar tiegħek, nifhmu kemm tħobbna biex ma naqtgħu qatt qalbna u qatt ma nitbiegħdu minnek.

   Charles J. Scicluna

      Arċisqof ta’ Malta

   

 • Il-Qari tal-Quddiesa:
  Qari I: Ġer 23, 1-6
  Salm: 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6
  Qari II: Efes 2, 13-18
  Evanġelju: Mk 6, 30-34

   

 •  

 • Ritratti: Kurja – knisja.mt/ritratti