• On Saturday 12th September 2015, Archbishop Charles J. Scicluna celebrated a Thanksgiving Mass at the Basilica of San Paolo Fuori Le Mura on the Foundation Day of Id-Dar tal-Providenza. This year the Home is commemorating its 50th Anniversary of its founding by Mgr Mikiel Azzopardi on 12th September 1965 with various events.

  As part of these special celebrations a group of twenty-seven residents of the Home were taken to Rome for a special meeting with Pope Francis on Sunday 13th right after the Pope’s recital of the Angelus. The encounter will take place at Casa Santa Marta in Vatican City. Archbishop Scicluna is accompanied by Archbishop Emeritus Mgr Paul Cremona O.P., Fr Martin Micallef, Director of Id-Dar tal-Providenza, the management of the Home and a number of carers.

  Also invited for this Thanksgiving Mass were the Maltese resident in Rome including Malta’s Ambassador in Rome, Mrs Vanessa Frazier.

  Archbishop Scicluna said that fifty years ago with the will of Dun Mikiel Azzopardi, a Maltese Diocesan priest, Malta saw the beginning of an adventure of a particular healing. A category of our people who, because of circumstances, of shame, of social taboo or maybe the result of  disagreements or sheer ignorance, were left in cellars, slowly started to get back their dignity. Mgr Scicluna urged the Maltese nation to continue respecting the dignity of every person, whoever he or she may be, of every human being with whatever talent he or she has even though they might feel less fortunate than others. On this 50th Anniversary of Id-dar tal-Providenza we have taken to Rome a group of residents, a beautiful flower from our Diocese. May this adventure of solidarity, love and dignity continue to flourish in the hearts of all the Maltese that made Id-Dar tal-Providenza theirs.

 • Homily by Archbishop Charles J. Scicluna

 • Fr Martin spjegalna r-raġuni għaliex qegħdin hawnhekk u rrakkonta ta’ dak li ġara ħamsin sena ilu.  Jien nixtieq naqsam magħkom riflessjoni qasira fuq is-sinifikat tal-preżenza tagħna hawnhekk  illum.  Ġejna Ruma f’dan it-tempju majestuz – il-Bażilika Papali ta’ San Pawl Appostlu barra mill-Ħitan ta’ Ruma – Fuori Le Mura,  mibnija fuq  il-qabar  tal-appostlu Missierna San Pawl. U ġejna hawnhekk,  l-ewwel nett biex infakkru l-ħamsin anniversarju mit-twaqqif tad-Dar tal-Providenza li bdiet minn din il-ħolma li kellu Mons. Mikiel Azzopardi u l-konferma li rċieva bħal lum mill-providenza ta’ Alla permezz ta’ dik il-mara, li tagħtu l-ewwel mitt lira,  imma ġejna wkoll biex insellmu liż-żewġ appostli. Illum lil Pawlu u għada nsellmu lill- appostlu Pietru bil-quddiesa ħdejn il-qabar tiegħu u lis-suċċessur tiegħu l-Qdusija Tiegħu, il-Papa Franġisku fl-udjenza tagħna miegħu.

  Kemm hi ħaġa sabiħa li niftakru u nfakkru lilna nfusna fl-għeluq il-50 sena, li d-Dar tal-Providenza hija frott tal-kultura ta’ rispett u tal-imħabba u tal-fejqan li ġab fil-gżejjer tagħna l-appostlu Missierna San Pawl.  Mad-dawra ta’ din il-bażilika  hemm diversi affreski li jfakkru ġrajjiet mill-ħajja ta’ San Pawl.  Tlieta minnhom ifakkru l-ġrajja li għadna kif qrajna fit-tieni qari.  Hemm affresk li jfakkar in-nawfraġju , affresk li jfakkar il-miraklu tal-lifa’ u affresk li nistgħu narawh minn hawnhekk, il-fejqan ta’ missier Publiju. 

  L-aħħar żewġ affreski jfakkruna fiż-żewġ sinjali li nsibu fl-Atti tal-Appostli li jakkumpanjaw il-miġja ta’ San Pawl fostna.  Huma t-tnejn is-sinjali li jsemmi Ġesù fil-vanġelu  li għadna kif smajna minn San Mark Kapitlu sittax.  “Jaqbdu s-sriep b’idejhom…iqiegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ.” Mark16:18.  Dawn huma tnejn minn numru ta’  sinjali li Ġesù jgħid jsieħbu lil dawk li jemmnu. 

  Mela l-ewwel nett irridu nirringrazjawh għall-fidi li kellu l-appostlu missierna frott il-laqgħa li kellu ma’ Ġesù fi triq ta’ Damasku.  Il-Mulej  jgħid fil-vanġelu li: “Il-Mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-Kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha.” Mark 16:26. Mela t-tieni aspett ta’ dawn is-sinjali mhumiex biss espressjoni tal-fidi ta’ Pawlu imma wkoll konferma tal-Kelma li qalilna.  Infatti aħna qrajna li wara li fejjaq lil missier Publiju, il-morda kollha tal-gżira bi ħġarhom ressqu lejh u huwa fejjaqhom. Il-miġja ta’ San Pawl ġabet il-fejqan. 

  Ħamsin sena ilu, bl-opra ta’ saċerdot djoċesan, bdiet avventura li ta fejqan partikulari.  Kategorija ta’ nies li minħabba tant ċirkustanzi: ta’ mistħija, ta’ taboo soċjali, frott anke forsi nuqqas ta’ għarfien u injoranza kienu jinħbew jew addiritura jaħbuhom fil-kantina.  Bdew isibu bil-mod il-mod id-dinjità. 

  Illum min din il-bażilika nixtieq li nagħmel appell biex aħna l-Maltin nibqgħu nirrispettaw id-dinjità ta’ kull bniedem hu min hu, ta’ kull bniedem, imżejjen b’liema talent huwa imżejjen u anke jekk quddiemna  u forsi  minħabba l-preġudizzji tagħna nħossu li mhuwiex ixxortjat daqsna. 

  Ejjew nitolbu biex is-soċjetà tagħna hi u tilqa’ fid-dinja t-trabi, ma tgħaddihomx mit-test ta’ min huma jew kemm huma f’saħħithom qabel tilqagħhom.  Ejjew inħabbru l-vanġelu tal-ħajja li jilqa’ lil kull bniedem li jista’ jgħix u jitwieled, hi min hi, hu kif inhu, għax kull ħajja għandha d-dinjità tagħha.  Min aħna aħna biex inkejlu aħna, bl-egoiżmu tagħna l- valur tal-ħajja umana? 

  Aħna u għaddejjin mit-toroq ta’ Ruma llum stajna naraw l-istagħġib ta’ nies ta’ kultura li taħbi t-tbatija quddiem dawn ħutna li aħna ma rridux naħbuhom imma ndawruhom bl- imħabba tagħna. 

  Jien nixtieq nirringrazzja lil Father Martin u lil sħabek Fr Martin ta’ din l-inizzjattiva .  Aħna llum ġibna quddiem San Pawl  frott ta’ warda sabiħa tad-djoċesi ta’ Malta. 

  Nirringrazzjawh tal-fidi li ġabilna imma qed ngħidulu aħna qegħdin nippruvaw insarrfu l-fidi li ġibtilna f’atteġjament u f’imħabba konkreta. Nitolbuk taħfrilna tan-nuqqasijiet tagħna imma nitolbuk tidħol għalina quddiem Alla biex din l-avventura ta’ mħabba ta’ soliderjetà u ta’ dinjità tkompli u jkollha l-frott.

  + Charles J. Scicluna

     Arċisqof ta’ Malta