• On Friday, 330th June 2017, Archbishop Charles J. Scicluna ordained six new priests, three diocesan (Ryan Lee Pace, Mark Spiteri and Sinclair Bugeja) and three religious (Aaron Zahra, Clive Camilleri and Ramon Farrugia) at St John’s Co-Cathedral, Valletta. 

 •  

   The Celebration of Mass on YouTube

 •  

  Homily by Archbishop Charles J. Scicluna

 • Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta

  30 ta’ Ġunju 2017

  Din l-ordni presbiterali qegħdin niċċelebrawha f’jum tassew solenni li fih il-Knisja tfakkar l-1950 anniversarju mill-martirju tal-appostlu Missierna San Pawl. Għalina l-Maltin dan l-anniversarju huwa anniversarju għażiż bħalma kien għalina ftit snin ilu għażiż l‑1950 anniversarju mill-miġja tiegħu fostna.

  Il-liturġija tal-kelma li għadna kemm smajna tirrifletti dwar il-bidu tad-dixxipulat tal-appostlu Missierna, il-laqgħa tiegħu ma’ Ġesù fit-triq ta’ Damasku u t-Tieni Qari hija riflessjoni tiegħu stess fl-ittra lil Timotju dwar it-tluq tiegħu. “Jiena ġa mxerred b’sagrifiċċju, is-żmien it-tluq tiegħi wasal, tqabbadt it-taqbida t-tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi” (2 Tim 4, 6-7). B’xi mod din hija sinteżi li l-appostlu jagħmel huwa nnifsu ta’ dak kollu li kien ifisser għalih li jkun dixxiplu ta’ Ġesù. Il-laqgħa tiegħu kienet laqgħa drammatika, kien persekutur tal-Knisja u l-ewwel mistoqisja li għamillu Ġesù hija propju din: “Għaliex qiegħed tippersegwitani?” “Min int, Mulej?” U r-risposta ta’ Ġesù tfakkarna fl-isem li Ġesù ġarr sa’ fuq is-salib: “jiena Ġesù ta’ Nazaret li int qed tippersegwita” (ara Atti 9, 4-5).

  Nifhem li l-appostlu missierna żviluppa t-teoloġija tiegħu dwar il-Knisja bħala l-ġisem ta’ Ġesù, il-ġisem ta’ Kristu, ispirata anke minn din id-domanda tal-Mulej. Għax il-Mulej ma qallux: “għaliex qiegħed tippersegwita lid-dixxipli tiegħi?” Ma qallux: “għaliex qiegħed tippersegwita lill-Knisja tiegħi?” Il-Mulej qallu: “għaliex qiegħed tippersegwitani?” U minn jaf kemm-il darba l-appostlu Missierna ħaseb fuq dawn il-kelmiet, irrifletta fuqhom, u pprova jifhem lill-Mulej għaliex għażel dak il-kliem u qallu dak il-kliem.        

  “X’għandi nagħmel. Mulej?”  Għeżież djakni, intom u ssiru presbiteri bit-tqegħid tal-idejn tal-isqof u bit-talba tal-Knisja, komplu staqsuh lill-Mulej dawn iż-żewġ domandi li għamillu l-appostlu Missierna fit-triq lejn Damasku: Min int, Mulej? X’għandi nagħmel, Mulej? Dawn huma żewġ domandi li b’xi mod jiftħu għalina r-relazzjoni speċjali li għandu jkollna ma’ Ġesù. Ġesù niltaqgħu miegħu f’ħafna toroq, mhux biss fuq it-triq ta’ Damasku – illum nitolbu b’mod speċjali għas-Sirja – imma niltaqgħu miegħu fit-triq ta’ kull persuna li laqqgħana magħha hu. Għaliex hu jiġi jiltaqa’ magħna f’kull persuna li trid tikkuntattjana jew għandha bżonn il-ħarsa, it-tbissima, il-ħlewwa, l-għajnuna tagħna. U nibqgħu nitolbuh jispjegalna hu tassew min hu. Min int, Mulej? X’għandi nagħmel, Mulej? X’inhi r-rieda tiegħek għalija?    

  Jimpressjonani ħafna l-fatt li l-esperjenza ta’ Sawlu fit-triq ta’ Damasku hija esperjenza ta’ dlam minħabba d-dija kbira tal-laqgħa tiegħu ma’ Ġesù li twasslu għall-għarfien tad-dawl vera. “Ma stajtx nara minħabba fid-dija ta’ dak id-dawl. Mexxewni minn idi sħabi li kienu miegħi” (ara v. 8).

  B’din l-espressjoni nixtieq infakkarkom kemm iltqajtu ma’ nies fit-triq tagħkom li mexxewkom minn idkom. Il-ġenituri tagħkom li wrewkom l-ewwel passi li għamlilkom kuraġġ biex ma tibqgħux ċiċċi beqqi imma tagħmlu, tniddu l-ewwel passi, li ferħu meta semgħukom tgħidu l-ewwel kelma u l-uġigħ ta’ ras li kellhom għax ma stajtux tieqfu imbagħad titkellmu, nimmaġinakom. Mexxewkom minn idkom sħabkom, il-ħbieb tagħkom, anke forsi min ma tantx kien ħabib tagħkom, mexxewkom minn idkom l-għalliema tagħkom, il-katekisti tagħkom, mexxewkom minn idejkom is-saċerdoti u l-patrijiet li intom iltqajtu magħhom u minnhom rajtu l-ġid. Il-Mulej forsi għaddiekom ukoll mid-dlam imma l-Mulej fil-ħniena tiegħu jaf joħroġ il-ġid mid-dgħufija tagħna l-bnedmin.     

  Il-Mulej mexxikom minn idkom biex intom tiltaqgħu mal-ħniena tiegħu. Jimpressjonani l-fatt li d-dixxiplu li mar jiltaqa mal-appostlu Missierna kien jismu Ħananija, il-Mulej iħenn. Ħananija huwa dak li laqqa’ lil Sawlu, il-persekutur, ma’ Ġesù, li mhux biss iħenn għalih imma jagħżlu. U Ħananija, lill-appostlu Missierna jgħidlu dawn il-kelmiet li nawgura jseħħu anke fil-ħajja tagħkom: “Alla ta’ missirijietna, għażlek biex tagħraf ir-rieda tiegħu. X’għandi nagħmel, Mulej? “Tara lil dak li hu l-Ġust, tisma’ leħen minn fommu” għaliex? “Għax int għad trid tixhed għalih u quddiem il-bnedmin kollha fuq dak li rajt u smajt” (ara Atti 22, 14-16),                

  Il-presbiterat, bil-ministeru tagħkom, intom imsejħin li tkunu xhieda. Wara kollox, il-martirju tal-appostlu Missierna hija x-xhieda tiegħu għal Ġesù li ma tistax tkun mingħajr is-salib, mingħajr it-tbatija tas-salib. Il-Knisja se tistedinkom wara l-ordinazzjoni tagħkom biex tfasslu ħajjitkom fuq il-misteru tas-salib tal-Mulej.    

  Mela l-Evanġelju tagħkom mhux se jkun Evanġelju ta’ prosperità, li jwiegħed lid-dixxipli l-illużżjoni li kollox se jkun ward u żagħar fil-ħajja. Se jkun l-Evanġelju veru tal-Mulej li ma staħax jgħidilna: “min irid jiġi warajja, jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu kuljum u jimxi warajja”. U dak li qal lil Sawl, dak li qal lil Pietru jgħodd għalikom ukoll: “imxu warajja”.   

  Il-Knisja fil-bidu ta’ dan ir-rit staqsiet jekk jistqħoqqilkomx. U r-Rettur, f’isem il-Formaturi u Superjuri kollha tagħkom, iddikjara li jistħoqqilkom. Fir-rit orjentali tal-ordinazzjoni dan għandu rifless drammatiku. Meta l-isqof li jikkonsagra presbiteru orjentali waqt li qed ilibbes il-parimenti sagri, jiddikjara li l-kandidat ordnat ikun jistħoqqlu; l-għajta ta’ Aksios u l-poplu jkompli jgħid aksios aksios jistħoqqlu, jistħoqqlu. Ir-rit Latin, forsi b’realiżmu kbir, lill-isqof jgħallmu jgħid li hu qaddej mingħajr ma jistħoqqlu. B’xi mod, fl-ordinazzjoni fir-rit Latin, tibda billi jgħidu li jistħoqqlok u tispiċċa billi tiddikjara li ma jistħoqqlokx u b’xi mod hemm il-verità f’dawn iż-żewġ dikjarazzjonijiet liturġiċi fuq il-presbiteri u fuq l-isqfijiet. Għax aħna jistħoqqilna u ma jistħoqqilniex.      

  L-ordinazzjoni mhijiex Prize Day, mhijiex xi rikkonixximent ta’ xi bravura bħal dak li laħaq president u tawh il-premju Nobel għall-Paċi qabel beda u kellu jordna gwerra. Aħna m’aħniex qed nagħtukom xi rigal tax-xogħol li se tagħmlu, imma qegħdin nafdawkom f’idejn il-Mulej li sejħilkom. Jiena għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa’. Il-Mulej qiegħed iwegħedkom li jkun magħkom dejjem.

  Meta s-soċjetà iġġegħelkom tixorbu x-xorb velenuż tal-kalunja, tal-insulti u tad-disprezz, tibżgħux għaliex ma jagħmlilkomx ħsara jekk intom tibqgħu ma’ Ġesù.

  Wara kollox, l-Evanġelju li ġie pproklamat llum fl-ordinazzjoni presbiterali tagħkom huwa l-Evanġelju li aħna nisimgħu ukoll kull 10 ta’ Frar. U l-Mulej qed jgħidilkom: “morru fid-dinja kollha xandru l-bxara t-tajba lill-ħolqien kollu” (Mk 16, 15). U qiegħed ukoll iwegħedkom li mhux biss ikun magħkom imma li l-kelma tagħkom tkun imsieħba bis-sinjali tal-ħniena tiegħu. “F’ismu keċċu x-xjaten, tkellmu bl-ilsna ġodda ta’ diversi mħabbiet, aqbdu s-sriep b’idejkom mingħajr ma tibżgħu mill-ħażen ta’ din id-dinja” (vv. 17-18) u ħafna drabi meta s-soċjetà iġġegħelkom tixorbu x-xorb velenuż tal-kalunja, tal-insulti u tad-disprezz, tibżgħux għaliex ma jagħmlilkomx ħsara jekk intom tibqgħu ma’ Ġesù. Fuq kollox uru l-ħniena tal-Mulej mal-morda tagħna, ma’ dawk li huma morda fiżikament u spiritwalment u li għandhom bżonn il-ħniena tal-Mulej, mhux biss bil-kelma u bis-sagramenti, imma wkoll bl-interċessjoni u bit-talb tagħkom.    

  Tibżgħux mill-lupu, tkellmu ċar, tagħmlux discounts mill-Evanġelju jew mit-tagħlim tal-Knisja. Dan huwa żmien li fih ix-xhieda tagħna trid tkun ċara, mimlija mħabba dejjem, mingħajr ma tiġġudika lil ħadd.    

  L-isqof, hu u jordnakom, il-Knisja tfakkru kemm hu dgħajjef, kemm għandu bżonn għajnuna, u fl-ordinazzjoni tagħkom, il-Knisja u l-Mulej jagħtu lill-isqof, lill-presbiterju, lill-poplu, l-għajnuna li għandna bżonn. Aħna ngħarfu li aħna dgħajfin, intom ukoll fl-umiltà li l-Mulej żejjinkom biha, qatt taħsbu li intom xi superman u li m’għandkomx bżonnu. Ftakru l-kelma tal-Mulej: “mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn”. Imma ftakru wkoll li jaħtarkom biex tkunu qaddejja tal-poplu tiegħu biex tbierku l-poplu tiegħu bis-sbuħija u r-rażan tal-imġiba tagħkom. Intom tridu tkunu eżempju lill-poplu, u bħalma jgħid Pietru fl-Ewwel Ittra tiegħu, intom tridu tkunu ragħajja tal-merħla billi tkunu eżempju għall-merħla. Tibżgħux mill-lupu, tkellmu ċar, tagħmlux discounts mill-Evanġelju jew mit-tagħlim tal-Knisja. Dan huwa żmien li fih ix-xhieda tagħna trid tkun ċara, mimlija mħabba dejjem, mingħajr ma tiġġudika lil ħadd, ċara, trankwilla, serena.    

  Il-Mulej iberikkom jagħnikom b’kull barka u nixtieqkom, kif għidtilkom diġà, titolbu waqt li intom tkunu prostrati, u titolbu x-xhieda tal-qaddisin biex ikunu magħkom, titolbu għall-vokazzjonijuiet. Illum il-Mulej tana d-don ta’ tliet saċerdoti djoċesani u tliet saċerdoti reliġjużi. Fil-Litanija se nitolbu l-barka ta’ San Franġisk u San Duminku flimkien u aħna llum għandna żewġ Franġiskani u Dumnikan; il-fundaturi tagħkom għeżież reliġjużi, jifirħu fil-għaqda spiritwali li dejjem kienet it-tradizzjoni tal-Ordinijiet tagħkom u jalla tkunu preżenza sabiħa fid-djoċesi u fid-dinja.

  Lilkom, għeżież saċerdoti djoċesani, illum se twegħdu ħafna affarijiet, fosthom l-ubbidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi, ara ma jfettilkomx tinsew, għax jien m’iniex hawn għal dejjem. Imma din il-wegħda tkun għalikom il-ferħ tagħkom mhux il-piż ta’ ħajjitkom. Intelqu f’idejn il-Mulej, ħalluh jużakom għall-ġid tad-djoċesi u għall-ġid tal-Knisja. U minkejja d-dgħufija tagħkom, tinsewx li fit-triq ta’ ħajjitkom il-Mulej se jibgħat dixxipli li jgħinukom u isimhom se jkun Ħananija, il-Mulej iħenn.

   Charles J. Scicluna

      Arċisqof ta’ Malta

 • Click here to view or purchase the photos of the ordination mass of the 6 newly ordained priests.

 • Ritratti: Uffiċċju Komunikazzjoni, Kurja