Homilies by the Auxiliary Bishop

What happens on the hill – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Tela’ fuq l-għolja” (Mk 3:13). Hekk naqraw illum fl-Evanġelju skond San Mark. Ġesù tela’ fuq l-għolja biex hemmhekk jagħżel it-tnax. Aħna nafu li Ġesù kemm-il darba tela’ fuq għolja jew fuq muntanja biex jitlob, u l-għolja hija l-post speċjali fejn Alla juri lilu nnifsu jew jagħti messaġġ speċjali – din narawha fl-Iskrittura. Hawnhekk Ġesù tela’ fuq l-għolja biex jagħżel it-tnax.

Nixtieq naraw id-deskrizzjoni qasira u sabiħa ta’ San Mark fuq kif jagħżel dawn it-tnax… Read more »

He came in through the roof and left through the door – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Photo by Gift Habeshaw L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Qalgħu s-saqaf ta’ fuqu, fetħu toqba, u niżżlu minnha l-friex li fuqu kien mimdud il-mifluġ” (Mk 2:4). Din hija d-deskrizzjoni li nsibu fl-Evanġelju skont San Mark ta’ dak li għamlu dawn l-erbgħa min-nies li kienu qed iġorru l-mifluġ, u ma setgħux jaslu sa ħdejn Ġesù minħabba l-folla, u għalhekk b’mod kreattiv qalu: nidħlu mhux mill-bieb, lanqas mit-tieqa, imma mis-saqaf… Read more »

The most beautiful choice – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Photo by Pixabay from Pexels L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Jien hu li jeħtieġ li nitgħammed minnek, u int tiġi għandi?”  (Mt 3:14) Din kienet l-oġġezzjoni ta’ Ġwanni l-Battista meta, hu u jgħammed, tfaċċa Ġesù u ried li jitgħammed hu wkoll. Fl-Evanġelju skont San Mattew jgħidilna “ma ħalliehx”; imma mbagħad, meta kellmu Ġesù, ħallieh jitgħammed.

X’kienet l-oġġezzjoni ta’ Ġwanni l-Battista? Ġwanni kien jgħammed “magħmudija ta’ ndiema” (Mk 1:4)… Read more »

A very precious journey – Bishop Galea-Curmi

  Parish Church, Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud?” (Mt 2:2) Din kienet il-mistoqsija li għamlu xi magi li ġew Ġerusalemm mil-Lvant, bl-iskop li huma jaslu għand dan is-sultan u jqimuh. Kienet mistoqsija magħmula b’sinċerità, imma li qajmet ferment kbir fost il-kbarat. Fil-fatt, l-Evanġelju skont San Mattew jgħid li għal dil-mistoqsija, Erodi li sema’ bihom “tħawwad hu u Ġerusalemm kollha miegħu” (Mt 2:3)… Read more »

His delight and cherishment – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Photo by Pixabay from Pexels L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Int ibni l-għażiż. Fik sibt il-għaxqa tiegħi” (Mk 1:11). Dan huwa l-kliem li nstama’ fil-magħmudija tal-Mulej, kif rajna fl-Evanġelju skont San Mark. Hija dehra tat-Trinità Qaddisa fil-magħmudija tal-Mulej – Ġesù l-Iben li qed jitgħammed, l-Ispirtu s-Santu li jidher taħt forma ta’ ħamiema, u l-leħen tal-Missier li jgħid: “Int ibni l-għażiż. Fik sibt il-għaxqa tiegħi”. 

Dan il-kliem tal-Missier hu konferma ta’ dak li għamel Ġwanni l-Battista, tal-missjoni li kellu… Read more »

Mother of life – Bishop Galea-Curmi

  Parish Church, Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Propju fl-ewwel jum tas-sena, il-Knisja mad-dinja kollha tiċċelebra s-solennità ta’ Marija Omm Alla. Marija, li kellha lil binha Ġesù li kien Alla, hi għalhekk Omm Alla.

Meta niċċelebraw din il-festa fl-ewwel ġurnata tas-sena, qisu hemm messaġġ importanti għalina li jekk aħna nixtiequ li nibdew din is-sena u nkompluha b’mod tajjeb, għandna nħarsu lejn Marija, Omm Alla, u tkun hi li takkumpanjana matul din is-sena… Read more »

Joy for all the people – Bishop Galea-Curmi

  Parish Church, Attard

pexels.com – Photo by Jeswin Thomas L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu” (Lq 2:10). Dan hu l-messaġġ li l-anġlu tal-Mulej qal lir-rgħajja, meta dehrilhom bil-lejl, waqt li kienu għassa mal-merħla, biex iħabbrilhom li twieled Ġesù, li l-anġlu sejjaħlu: il-Messija, is-Salvatur, il-Mulej.  F’din l-Aħbar hemm diġà dak li hu l-iktar importanti aħna u niċċelebraw il-lejl tal-Milied. L-anġlu qalilhom b’mod ċar, speċjalment meta qabadhom biża’ kbir, li ma kellhomx għalfejn jibżgħu, ma kellhomx minn xiex jibżgħu, anzi kellhom għalfejn jifirħu, għax dak li twieled hu dak li jġib il-ferħ… Read more »

Precursor of Christ – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mela x’għad ikun dan it-tifel?” (Lq 1:66) Din kienet ir-reazzjoni tan-nies meta semgħu li twieled Ġwanni l-Battista. Kienet din ir-reazzjoni, għaliex huma kienu jafu li Eliżabetta u Żakkarija kienu kbar fl-età, u Eliżabetta ma setax ikollha tfal. U għalhekk kienet diġà xi ħaġa ta’ stagħġib li twieled tifel. Imma, barra minn hekk, anke kif din saret. Żakkarija, meta rċieva l-messaġġ mill-anġlu Gabriel, f’mument minnhom ma baqax jitkellem; u meta twieled dat-tifel, Żakkarija beda jitkellem u jfaħħar lil Alla. 

 “X’għad ikun dan it-tifel?” Din kienet ir-reazzjoni, u fil-fatt kellhom raġun jaħsbu hekk għax dan kien tifel speċjali… Read more »

He wanted to save the mother and the baby – Bishop Galea-Curmi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Fi żmien l-Avvent, aħna ltqajna ma’ diversi persuni fl-Iskrittura li jgħinuna nifhmu aktar iż-żmien ta’ tħejjija għall-Mulej, u xi tfisser ukoll il-miġja tal-Mulej fostna. Rajna lil Ġwanni l-Battista bi prominenza, u llum il-kelma ta’ Alla tiffoka fl-Evanġelju fuq Ġużeppi. 

Ġużeppi, ir-raġel ta’ Marija, kien il-missier putattiv, jiġifieri li jieħu ħsieb Ġesù, magħżul minn Alla għal missjoni hekk importanti. 

Nixtieq li nħarsu lejn dan il-bniedem li tant għandu x’jgħidilna għall-ħajja tagħna, u se nsemmi tliet karatteristiċi tiegħu li jiswew ħafna ta’ ġid għalina llum, fost diversi oħra li wieħed jista’ jara f’dan il-qaddis hekk għażiż… Read more »

Doubt and faith – Bishop Galea-Curmi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Kif inkun żgur minn dan?” (Lq 1:18) Dan hu l-kliem li qal Żakkarija lill-anġlu Gabriel meta dan deherlu fit-tempju biex jagħtih l-aħbar li martu Eliżabetta se jkollha iben, lil Ġwanni l-Battista. Qallu diversi dettalji fuq Ġwanni l-Battista, imma r-reazzjoni ta’ Żakkarija kienet: “Kif inkun żgur minn dan?” 

Huwa San Luqa l-uniku evanġelista li jġib dan l-episodju tat-tħabbira tat-twelid ta’ Ġwanni l-Battista, bħalma huwa hu, San Luqa, l-uniku wieħed li jġib l-episodju tat-tħabbira tal-Mulej, meta l-anġlu Gabriel deher lil Marija… Read more »