Homilies by the Auxiliary Bishop

He is in us and we are in him – Bishop Galea-Curmi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa’ fija u jiena fih” (Ġw 6:56). Dan hu l-kliem li jgħid Ġesù illum fl-Evanġelju, hu u jgħallem fis-sinagoga ta’ Kafarnahum. U nafu li dan il-kliem tiegħu – dan id-diskors kollu tiegħu – ħoloq reazzjoni. L-Evanġelju jgħid li l-Lhud “tlewmu bejniethom” (Ġw 6:52).

Għamlu dik il-mistoqsija: “Kif jista’ dan jagħtina ġismu biex nikluh?” (Ġw 6:52)… Read more »

Why should we struggle – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Kiltu mill-ħobż u xbajtu.” Dan huwa l-kliem li jgħid Ġesù lil dawn in-nies li ħadu biċċa xogħol biex jaslu sa fejnu. Dawn in-nies qagħdu jistennew fejn il-baħar biex jaraw Ġesù jinżilx minn xi dgħajsa, u meta ndunaw li ma niżilx Ġesù, ħadu huma d-dgħajjes biex imorru jfittxuh. U sabuh f’Kafarnahum. Qalulu: “meta ġejt hawn?” (Ġw 6:25) U Ġesù jgħidilhom: “…intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma għax kiltu mill-ħobż u xbajtu” (Ġw 6:26)… Read more »

Publius shows us how to cherish life with love – Bishop Galea-Curmi

  The Parish Church of St Publius, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ngħożżu l-ħajja bl-imħabba.” Kieku kelli niġbor fi ftit kliem il-messaġġ qawwi li jagħti San Publju lilna llum hu propju biex aħna ngħożżu l-ħajja bl-imħabba.

Publju kien il-prinċep tal-gżira, l-ewwel wieħed, l-iktar bniedem b’responsabbiltà. U dak li jagħmel hu, irrakkuntat fl-Atti tal-Appostli, hu ta’ ispirazzjoni għal kull min għandu, b’xi mod jew ieħor,  responsabbiltà tat-tmexxija: għal min hu responsabbli mit-tmexxija ta’ pajjiżna, għal min hu responsabbli mit-tmexxija tal-Knisja, imma wkoll għal min b’xi mod jew ieħor għandu responsabbiltà tat-tmexxija, hi ta’ liema tip hi. 

Nixtieq li nħarsu lejn Publju u naraw kif jagħti ispirazzjoni sabiħa lilna lkoll, imma b’mod partikolari wkoll lil min f’xi mument jew ieħor fil-ħajja jkollu responsabbiltà tat-tmexxija… Read more »

Lord, you taught me the path of life – Bishop Galea-Curmi

  Russian Chapel within San Anton Palace, Ħ'Attard

Photo by Markus Spiske L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mulej, int tgħallimni t-triq tal-ħajja”. Dan hu li llum tlabna fis-Salm, u li smajna wkoll lil San Pietru jgħid fit-Tħabbira tal-Għid, fil-qari mill-Atti tal-Appostli. U llum l-Evanġelju jurina lil Ġesù miexi fit-triq ma’ żewġ dixxipli.

Nixtieq li naraw dan ir-rakkont sabiħ x’jgħidilna għall-ħajja tagħna, speċjalment meta nħarsu lejn dawn iż-żewġ dixxipli u nħarsu wkoll lejn Ġesù… Read more »

He cares about the whole person – Bishop Galea-Curmi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mnejn nixtru l-ħobż biex dawn ikollhom x’jieklu?” (Ġw 6:5) Din kienet id-domanda li għamel Ġesù lil wieħed mid-dixxipli, Filippu, kif naqraw fl-Evanġelju skont San Ġwann illum, u għamilha meta hu kien mar lejn l-għoljiet mad-dixxipli, u ra kotra kbira ta’ nies ġejja lejh. Kif jgħidilna l-Evanġelju, għamel din id-domanda mhux għax fil-fatt ried ikun jaf minn fejn se jixtri, imma għax “kien jaf x’sejjer jagħmel” (Ġw 6:6)… Read more »

She was born again with the power of God’s Spirit – Bishop Galea-Curmi

  Saint Catherine's Parish Church, Żejtun

Photo by Roberto Nickson L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Jekk wieħed ma jitwelidx mill-ġdid, ma jistax jara s-Saltna ta’ Alla” (Ġw 3:3). Dan huwa l-kliem li Ġesù qal lil Nikodemu, li kien wieħed mill-kbarat tal-Lhud, wieħed mill-Fariżej, li kienu normalment kritiċi ħafna ta’ Ġesù. Imma dan ried imur ikellmu, u jkellmu bil-moħbi bil-lejl. U Ġesù mal-ewwel jgħidlu dal-kliem: li wieħed irid jitwieled mill-ġdid.

Nikodemu ma fehmux lil Ġesù għall-bidu… Read more »

He came in the dark to see true light – Bishop Galea-Curmi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ġie għand Ġesù bil-lejl” (Ġw 3:2). Dan hu li naqraw fl-Evanġelju skont San Ġwann illum fuq Nikodemu, wieħed mill-kbarat tal-Lhud, li ried jitkellem ma’ Ġesù u mar għandu bil-lejl. Nikodemu kien Fariżew, u aħna meta nisimgħu l-kelma “Fariżej”, jixgħel dawl aħmar, għax nafu kemm il-Fariżej kienu joħolqu diffikultajiet fi żmien Ġesù, u kienu kontra ħafna milli għamel u ħafna milli għallem… Read more »

A great support for our faith – Bishop Galea-Curmi

  Parish Church, Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Bil-Malti għandna espressjoni li tgħid “kulħadd xortih”. Niftakar f’din l-espressjoni meta naqra dan ir-rakkont fl-Evanġelju skont San Ġwann, fejn jissemma Tumas l-Appostlu. Jgħidu li Tumas kien wieħed minn dawk li wara Għid il-Ħamsin mar ’il bogħod ħafna jxandar l-Evanġelju – hawn min jgħid li wasal sal-Indja, u fil-fatt, f’partijiet mill-Indja, hemm ħafna devozzjoni lejh. Imma baqa’ magħruf għall-fatt li ma emminx dak li qalulu sħabu li kienu raw lill-Mulej, u ried jara b’għajnejh u jmiss b’idejh… Read more »

The Lord brings only wealth – Bishop Galea-Curmi

Photo by Pixabay L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Il-Mulej dan!” (Ġw 21:7) Dan hu l-kliem li qal id-dixxiplu l-maħbub, fl-Evanġelju skont San Ġwann, kliem li bih jistqarr li Ġesù huwa ħaj. 

Hawnhekk għandna r-rakkont sabiħ ta’ dawn is-seba’ dixxipli li marru biex jistadu. Pietru qalilhom “sejjer nistad” (Ġw 21:3), u marru miegħu. Għalkemm ħafna minnhom kienu jifhmu fis-sajd, dakinhar ma qabdu xejn. U meta reġgħu lura, jaraw xi ħadd fuq ix-xatt… Read more »

Easter: the feast of life and love – Bishop Galea-Curmi

  Parish Church, Balzan

Photo by MART PRODUCTION L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ma mmutx imma nibqa’ ngħix, u nħabbar l-għemejjel tal-Mulej” (Salm 118:17). Dan hu l-kliem li tlabna fis-salm illum, u huwa l-kliem li jfisser b’mod sabiħ ħafna din il-festa kbira li qed nagħmlu llum. Dan għaliex aħna u niċċelebraw il-qawmien ta’ Ġesù, qed niċċelebraw l-ikbar u l-isbaħ festa tagħna – fuqha hija mibnija l-fidi tagħna. 

Ġesù qam mill-mewt… Read more »