Homilies by the Auxiliary Bishop

“He took the loaves of bread, gave thanks, then gave them to the people”

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Żgur li tolqotna f’din il-ġrajja, li hi rrakkuntata mill-evanġelisti kollha – l-uniku miraklu li ssibu rrakkuntat mill-evanġelisti kollha – id-deskrizzjoni ta’ kif Ġesù jagħmel il-miraklu, speċjalment il-kelmiet: “ħa l-ħobżiet, radd il-ħajr, u qassamhom lil dawk li kienu bilqiegħda”. Hemm xebh kbir bejn dawn il-kelmiet u dak li naqraw fl-Aħħar Ċena meta Ġesù waqqaf l-Ewkaristija. Hu l-istess kliem li ngħidu ftit ieħor fil-konsagrazzjoni fil-quddiesa: “ħa l-ħobż, radd il-ħajr, qasam, ta lid-dixxipli tiegħu…”

Hemm rabta bejn dan il-miraklu tat-tkattir tal-ħobż u l-Ewkaristija… Read more »

To be born again – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Bil-Malti għandna qawl li jgħid: “Min jitwieled tond ma jmutx kwadru”. Qisna rridu nfissru li l-bniedem ma jinbidilx, li l-forma li tieħu fit-twelid jew meta tkun għadek żgħir ħafna – il-forma fil-karattru – tibqa’ hemm ħajtek kollha. Huwa veru li l-bniedem jiġi ffurmat mill-bidu, anzi mill-ġuf jiġi ffurmat, u ċerti karatteristiċi ta’ meta nkunu għadna żgħar nibqgħu bihom tul is-snin. Imma l-kelma ta’ Ġesù llum tgħidilna li l-bniedem jista’ jinbidel, jista’ jiġġedded… Read more »

He strengthens our faith – Bishop Galea-Curmi

Mass on Divine Mercy Sunday

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Jgħidu li Tumas l-appostlu, wara Għid il-Ħamsin, mar iħabbar l-Evanġelju ’l bogħod, ’il barra mill-Imperu Ruman. Fil-fatt, f’Kerala, l-Indja, hemm devozzjoni lejn San Tumas l-Appostlu, u jgħidu li wasal sa hemm. Imma għamel x’għamel, ħadem kemm ħadem, u mar kemm mar ’il bogħod, l-aktar ġrajja li baqgħet marbuta miegħu hi proprju dik li smajna fl-Evanġelju llum, meta baqa’ bit-tikketta “dak li ma emminx”… Read more »

The abundance that the Living Christ brings us – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Sejjer nistad”. Hekk qal Xmun Pietru lil sħabu – kienu sitta oħra mid-dixxipli ta’ Ġesù – u dawn qalulu: niġu miegħek. Meta Pietru jgħid “Sejjer nistad”, qisu qed jgħid: se mmur lura għall-ħajja ta’ qabel ma sejjaħli Ġesù, il-ħajja ta’ sajjied. Flok, kif kien qallu Ġesù, li jagħmlu “sajjied tal-bnedmin”, ikompli bil-ħajja ta’ sajjied li jaqbad il-ħut.

Kien għalihom diżappuntanti li għamlu lejl sħiħ u ma qabdu xejn; dawn kienu jifhmu fis-sajd, imma dak il-lejl ma rnexxilhomx jaqbdu ħut… Read more »

The Resurrection of Christ in Our Time – Bishop Galea-Curmi

Mass on Easter Sunday

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-ġrajja tal-qawmien ta’ Ġesù Kristu mill-mewt hi l-isbaħ u l-ikbar ġrajja fl-istorja. Fuqha sserraħ il-fidi tagħna. Aħna nemmnu li Kristu qam mill-mewt, Kristu ħareġ rebbieħ, u minħabba f’hekk il-ħajja kollha tiegħu għalina tfisser salvazzjoni; u aħna nistgħu nemmnu f’dak li hu rebbieħ li lilna jagħtina wkoll garanzija għall-ħajja tagħna.

Li kieku Kristu ma qamx, kieku aħna qed nitkellmu differenti fuq il-ħajja tiegħu… Read more »

The contrast between confusion and peace – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ġew id-dixxipli tiegħu bil-lejl u serquh waqt li konna reqdin”. Dan kien il-kliem li dawk li kienu għassa mal-qabar ta’ Ġesù ftiehmu li jgħidu biex jispjegaw għaliex il-qabar kien vojt, għaliex Ġesù kien sparixxa. Għamlu dan il-ftehim mal-qassisin il-kbar u max-xjuħ.

Mhux biss, imma dawn tawhom ukoll kemxa flus ġmielha, jgħid l-Evanġelju. Ma kinitx l-ewwel darba. Fil-Passjoni, huma wkoll taw 30 biċċa tal-fidda lil Ġuda biex jittradih… Read more »

The right to keep on hoping – Bishop Galea-Curmi

Mass on Easter Vigil

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Min se jgerbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar?” Din hija l-mistoqsija li staqsew dawn in-nisa – Marija ta’ Magdala, Marija omm Ġakbu u Salomi – meta marru ħdejn il-qabar ta’ Ġesù bl-iskop li jidilku l-ġisem mejjet ta’ Ġesù. Din kienet ġebla kbira, u kellhom din id-diffikultà kif se jagħmlu biex jirnexxilhom jidħlu fil-qabar.

Huma marru hemm bl-imħabba kbira li kellhom lejn Ġesù… Read more »

For the foolishness of God is wiser than human wisdom – Bishop Galea-Curmi

The Liturgical Action of the Passion and Death of our Lord

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Waħda mill-ewwel rappreżentazzjonijiet, l-iktar antiki, tal-kurċifiss, ħafna jaħsbu li tmur lura għas-seklu tlieta. Minquxa ma’ ħajt ta’ dar f’Ruma, kien qisu graffiti ta’ min ried jirredikola lill-Kurċifiss u lil xi ħaddieħor li kien sar Kattoliku. Kien żmien ta’ persekuzzjoni. Hemm rappreżentazzjoni ta’ xi ħadd imsallab u ħdejn is-salib hemm żagħżugħ; u dak li hu msallab għandu ras ta’ ħmar. Taħt, hemm miktub l-isem bil-Grieg: ‘Alexamenos iqim lil Alla tiegħu’… Read more »

The song of love – Bishop Galea-Curmi

Mass on Maundy Thursday

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Wieħed mir-ritratti l-iktar espressivi li kien hawn f’dawn l-aħħar ġimgħat fuq il-media soċjali, li għandu x’jaqsam mal-Knisja, kien ta’ raġel għarkubbtejh quddiem bieb magħluq ta’ knisja, iħares lejn il-bieb. Min qiegħdu fuq il-media soċjali kellu l-iskop li juri d-diżappunt li l-knejjes, għal dawn l-aħħar ġimgħat, ma kinux qed jilqgħu nies għal ċelebrazzjonijiet liturġiċi, il-kongregazzjoni ma kinetx qed tiltaqa’ fil-knisja.

Ma nafx jekk dak ir-ritratt itteħidx Malta jew barra minn Malta… Read more »

Let’s keep the door open for God’s forgiveness – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hu diffiċli li tifhem lil Ġuda. Dan kien wieħed mid-dixxipli ta’ Ġesù, li għażlu Ġesù; kien qrib tiegħu, kien semgħu ħafna drabi jagħti t-tagħlim sabiħ tiegħu u jarah ukoll jagħmel il-mirakli. Fuq kollox, gawda mill-imħabba tiegħu. Fl-Evanġelju skont San Ġwann, insibu lil Ġesù fl-Aħħar Ċena jaħsel saqajn Ġuda wkoll, flimkien mad-dixxipli l-oħra. Jiġifieri Ġesù wrieh imħabba sal-aħħar.

X’daħal f’moħħu Ġuda? … Read more »