Homilies by the Auxiliary Bishop

“Binding our hearts to what lasts forever” – the Auxiliary Bishop

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Jien u nara l-Antifona sabiħa tat-Titular tal-Kolleġġjata, li se nisimgħuha aktar ‘il quddiem, laqatni ħafna dan il-vers fuq San Ġorġ: “il-foħrija u l-unuri ta’ din id-dinja kien dejjem jistmerrhom.” U ftakart f’dak li hemm fil-ktieb ta’ Koħelet, meta jitkellem fuq il-“frugħa tal-frugħat” fid-dinja.

Laqatni għax għal mument, ħsibt: imma dan mhux qisu l-kontra ta’ dak li qed niċċelebraw illum? … Read more »

Msida Pastoral Visit comes to an end

Żjara lill-iskola primarja tal-Imsida

Nhar il-Ħadd l-1 ta’ Diċembru 2019 waslet fi tmiemha l-Viżta Pastorali fl-Imsida b’Quddiesa ċelebrata mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-knisja parrokkjali ta’ San Ġużepp. Il-Viżta bdiet bil-Griżma tal-Isqof lil 22 adolexxent waqt quddiesa fl-10 ta’ Novembru li għadda.

Fil-ġranet ta’ wara l-Isqof Galea-Curmi kellu l-opportunità jiltaqa’ mat-tfal, l-adolexxenti, iż-żgħażagħ, il-katekisti u l-operaturi pastorali tal-parroċċa kif ukoll żar uħud mill-parruċċani Misidjani f’darhom u fuq il-post tax-xogħol tagħhom… Read more »

Building our lives on solid ground, one stone after the other – The Auxiliary Bishop

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Hemm sentenza li qal Ġesù fl-Evanġelju tal-lum li tolqtok b’mod qawwi. Xi nies kienu qed iħarsu lejn it-tempju, u jgħidu fuq kemm kien imżejjen b’ġebel sabiħ u għotjiet, u Ġesù jgħidilhom: “Kulma qegħdin taraw għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx”.

Ma nafx x’kienet ir-reazzjoni tan-nies meta semgħu dan il-kliem. Immaġina lilna nħarsu lejn il-patrimonju sabiħ li għandna, forsi tkun xi bażilika jew knisja kolleġġjata, nammiraw it-tiżjin li għandna, imbagħad jiġi Ġesù u jgħidilna li jiġi żmien meta kollox se jiġġarraf! … Read more »

A successful life – Bishop Galea-Curmi to the new graduates

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Jum il-Gradwazzjoni hu jum li fih niċċelebraw is-suċċess. Intom illum bir-raġun qed tiċċelebraw, u aħna lkoll magħkom, għax wasaltu fi tmiem l-istudji tagħkom b’suċċess. Għandkom għal xiex tifirħu! Dan is-suċċess ma ġiex waħdu, imma kien frott ta’ snin ta’ studju, kultant ta’ żmien diffiċli u ta’ ostakli li żgur iltqajtu magħhom u li għelibtu biex stajtu taslu sat-tmiem.

Huma ħafna dawk il-persuni li għandkom tirringrazzjaw ta’ dan is-suċċess tagħkom f’Jum il-Gradwazzjoni… Read more »

Recognition and appreciation for those who worked for the kingdom of God

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Jekk għoddejt sew il-lista li nqrat fil-bidu tal-quddiesa, huma 40 is-saċerdoti u r-reliġjużi li mill-aħħar ċelebrazzjoni f’Novembru tas-sena li għaddiet, għaddew għall-ħajja ta’ dejjem.
Nixtieq nagħmel dawn it-tliet riflessjonijiet qosra.

Rikonoxxenza

Illum nirringrazzjaw lil Alla b’rikonoxxenza u apprezzament għal kull wieħed u waħda minn dawn is-saċerdoti u r-reliġjużi. Niftakru wkoll f’dawk li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem fis-snin ta’ qabel, imma nitolbu speċjalment għal dawn tal-aħħar sena… Read more »

European Conference on Catholic Education in Malta

Madwar 50 rappreżentat tal-iskejjel Kattoliċi fl-Ewropa attendew konferenza li saret fil-Kurja tal-Arċisqof u li ġiet organizzata mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika tal-Arċidjoċesi ta’ Malta. Il-konferenza nfetħet b’Quddiesa li tmexxiet mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi.

Id-delegati minn 27 pajjiż li jirrappreżentaw 8.5 miljun student fl-iskejjel tal-Knisja fl-Ewropa ddiskuttew diversi temi, inizjattivi u prattiċi pożittivi relatati mal-edukazzjoni Kattolika. Huma ddiskutew ukoll il-formazzjoni tal-kapijiet edukattivi u tal-edukaturi f’soċjetà pluralista u post-sekulari… Read more »

Make me a channel of your peace – Remembrance Day 2019

Homily by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi

‘Lord, make me a channel of your peace.’ This prayer comes to our heart and mind on Remembrance Sunday – a day that was established a century ago, one year after the end of the First World War, to remember the fallen. We are commemorating this day on the morrow of the thirtieth anniversary of the Fall of the Berlin Wall – an important event that changed the course of history… Read more »

An education which helps students grow in an active and responsible participation in society – The Auxiliary Bishop

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Okkażjoni bħal tal-lum hija okkażjoni verament sabiħa għalikom ilkoll, jiġifieri l-istudenti, kull min jaħdem hawnhekk, kull min ta l-kontribut tiegħu imma wkoll għall-Knisja f’Malta. Għaliex meta tara l-iskola kif intqal fil-bidu tkompli tiżviluppa tul is-snin – work in progress – tieħu gost bil-ħajja li hawn f’dan il-qasam hekk importanti tal-edukazzjoni.

Jien xtaqt insemmi tliet punti li ħadthom mill-mission statement tal-iskola tagħkom, li naħseb huma ħafna importanti għalina lkoll… Read more »

The beauty of all colours in the feasts – The Auxiliary Bishop

Fid-29 ta’ Ottubru tnieda l-ktieb Ilwien il-Festi Maltin Vol.9, damma ta’ ritratti meħuda minn Mark Micallef Perconte fotografu u dilettant tal-festi. L-editur tal-ktieb hu Andrew Borg u l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi kiteb id-daħla tal-ktieb. L-għan ewlieni ta’ din is-sensiela ta’ kotba hu li tgħin lill-qarrej japprezza aktar il-ħidma ta’ tant voluntiera li jissagrifikaw sigħat twal biex jiggarantixxu livell għoli fil-festi kif ukoll biex b’ħidmiethom juru li Alla jixraqlu l-aqwa u l-aħjar… Read more »

The Holy Spirit: the source of all renewal – The Auxiliary Bishop

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Nixtieq nirringrazzjakom u ngħidilkom kelma ta’ sapport u inkoraġġiment. Intom għandkom missjoni importanti fil-Knisja f’Malta. Bil-preżenza tagħkom u bit-talb tagħkom, tistgħu tagħtu kontribut sabiħ għat-tiġdid tal-Knisja – tiġdid li dejjem jiġi mill-Ispirtu s-Santu.

It-tema ta’ din il-Konferenza Nazzjonali hi: Veni Creator Spiritus. Nixtieq nagħmel tliet talbiet lill-Ispirtu s-Santu u naqsam dawn it-talbiet magħkom.

Il-qawwa

Nitlob lill-Ispirtu s-Santu biex jagħtina l-qawwa li nkunu nsara li ma nibżgħux nistqarru l-fidi tagħna, u ma nistħux nidhru li aħna nsara… Read more »