Homilies by the Auxiliary Bishop

The hand that gives life, the hand that finds healing – Bishop Joseph Galea‑Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ejja qiegħed idek fuqha u hija tgħix” (Mt 9:18). Dan hu l-kliem ta’ wieħed mill-kapijiet li mar isib lil Ġesù, inxteħet f’riġlejh, u talbu bil-ħerqa biex imur għax bintu kienet għadha kemm mietet. U għalhekk jagħmillu din it-talba ħerqana. Dar-raġel kellu din il-fidi f’Ġesù, u għamel minn kollox biex jasal għandu ħalli lil Ġesù jagħmillu din it-talba.

Nixtieqkom tinnutaw dan il-kliem: “ejja qiegħed idek fuqha”… Read more »

A look of merciful love – Bishop Joseph Galea‑Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ħares lejn Mattew bi mħabba ħanina u għażlu”. Dan hu l-kliem tal-Venerabbli Beda meta jikkummenta fuq ix-xena tal-Evanġelju tas-sejħa ta’ Mattew. Il-Papa Franġisku jgħid li dejjem laqtitu din l-espressjoni tal-Venerabbli Beda, u fil-fatt għażilha bħala motto tiegħu: “miserando atque eligendo”.

Ħa nħarsu lejn Ġesù. Il-Papa jgħid hekk: “Fih kollox jitkellem dwar il-ħniena. M’hemm xejn fih li m’għandux ħniena…… Read more »

A beautiful rose that pleases Our Lady – Bishop Joseph Galea‑Curmi

  Parish Church of the Immaculate Conception, Ħamrun

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Illejla, f’avveniment speċjali fl-okkażjoni tal-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni f’din il-parroċċa, il-Madonna se tingħata warda tad-deheb, li tbierket mill-Papa Franġisku, li qiegħed ukoll ġawhra fin-nofs tagħha. L-għotja tal-warda tad-deheb hi tradizzjoni antika ħafna li tfisser qima u mħabba. Jien ċert li ħafna hekk qed jifhmu: li l-warda hija espressjoni tal-qima u tal-imħabba lejn Ommna Marija, Immakulata Kunċizzjoni.

Marija kellha din ix-xorti: li għexet ħajjitha fis-sempliċità, fl-umiltà, f’ħajja ordinarja, mhux straordinarja, kultant ukoll ħajja ta’ faqar… Read more »

Just believe – Bishop Joseph Galea‑Curmi

  Annunciation Church, Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hemm dettal fl-Evanġelju llum li jgħaqqad iż-żewġ rakkonti, dak tat-tifla ta’ Ġajru u dak tal-mara li kienet tbati bit-tnixxiegħa tad-demm – rakkonti li huma flimkien, wieħed ġol-ieħor. It-tifla ta’ Ġajru, li kienet waslet fl-aħħar u missierha talab lil Ġesù biex ifejjaqha, kellha tnax-il sena. U l-mara li misset il-mantar ta’ Ġesù biex tfiq kienet ilha tnax-il sena tbati bit-tnixxiegħa tad-demm. Tnax-il sena ta’ tbatija għall-mara, u tnax-il sena li wasslet għall-mewt tat-tifla ta’ Ġajru… Read more »

So that no one is left marginalised – Bishop Joseph Galea‑Curmi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mulej, jekk trid, tista’ tfejjaqni” (Mt 8:2). Tolqotna din it-talba lil Ġesù li għamel dan ir-raġel li kellu l-marda tal-lebbra, u tolqotna ħafna għax ma tantx issib talb fl-Evanġelju ta’ nies li lil Ġesù jgħidulu “jekk trid”. Hi iktar it-talba li tixbah lil ta’ Ġesù nnifsu, meta kien fl-Ort tal-Ġetsemani, u ta’ Ġesù meta għallimna t-talba tal-Missierna u qalilna biex nitolbu lil Alla: “Ikun li trid int, kif fis-sema, hekkda fl-art” (Mt 6:10)… Read more »

Lord, Lord

Mass on the closing of the academic year of the Pastoral Formation Institute

  The Parish Church of St Mary, Attard

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mulej, Mulej, mhux f’ismek ħabbarna aħna, mhux f’ismek keċċejna x-xjaten u f’ismek
għamilna ħafna mirakli?” (Mt 7:22) Dan il-kliem li Ġesù jgħid fl-Evanġelju llum skont San
Mattew ifakkarna ħafna dak li Ġesù jgħid lid-dixxipli fl-Evanġelju skont San Mark, qabel
jitla’ s-sema, meta jgħidilhom: “Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien
kollu.” (Mk 16:15) u jsemmilhom is-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu: “f’ismi jkeċċu x-
xjaten…iqiegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu” (Mk 16:17-18)… Read more »

Pulling the same rope from one side – Bishop Joseph Galea‑Curmi

Caritas' Graduation Day

  San Blas Therapeutic Centre, Ħaż-Żebbuġ

Il-messaġġ tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Nixtieq l-ewwel nett inwassal l-appoġġ u s-sapport tal-Arċisqof li bħalissa qiegħed barra minn Malta għal-laqgħa tal-Isqfijiet tal-Ewropa.

Eċċellenza President tar-Repubblika, Onorevoli Ministri, Kap tal-Oppożizzjoni, Membri Parlamentari, Sinjuri, il-preżenza tagħkom hi preżenza ta’ appoġġ u ta’ għajnuna, għax qed turu li tgħożżu l-ħajja ta’ dawn li se jiggradwaw u oħrajn li huma residenti fid-djar immexxija mill-Caritas, u tridu b’kull mod tgħinuhom jgħixu l-ħajja tagħhom b’dinjità… Read more »

Precursor and witness – Bishop Joseph Galea-Curmi

Solemnity of the Birth of John the Baptist

  Saint John's Co-Cathedral, Valletta

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mela x’għad ikun dan it-tifel?” (Lq 1:66) Din hi d-domanda li għamlu l-ġirien u n-nies fuq Ġwanni l-Battista, meta għarfu dan il-mod speċjali tat-twelid tiegħu. Aħna nafu llum x’kien Ġwanni l-Battista, u hemm żewġ kelmiet li jistgħu jispjegaw ħafna min hu Ġwanni l-Battista: hu l-prekursur u x-xhud. Huwa l-prekursur – dak li ġie qabel Ġesù biex ihejji t-triq għall-Mulej – u x-xhud, bil-kelma tiegħu u b’ħajtu, xhud ewlieni ta’ min hu Ġesù… Read more »

Asleep at the stern

  Balzan Parish Church

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Hu kien fil-poppa, rieqed fuq imħadda” (Mk 4:38) Dan id-dettall fir-rakkont tal-Evanġelju skont San Mark illum, meta qed jitkellem fuq Ġesù mad-dixxipli tiegħu, baqa’ fil-moħħ u fil-qalb tal-ewwel Insara. Din il-ġrajja turi lil Ġesù mad-dixxipli tiegħu fuq id-dgħajsa, waqt li qed jaqsmu l-baħar tal-Galilija; imma turina wkoll li Ġesù kien f’post partikulari – fil-poppa, in-naħa ta’ wara tad-dgħajsa.

Din il-ġrajja d-dixxipli baqgħu jiftakruha għax dak inhar qamet tempesta, u diversi mid-dixxipli kienu midħla ta’ xi tfisser tempesta f’dak il-baħar… Read more »

Wait on the Lord: be of good courage, and he shall strengthen thine heart

Reflection on the Solemnity of the Sacred Heart of Jesus during an adoration for priests in Gozo

  The Shrine of the Sacred Heart of Jesus, Fontana

Riflessjoni tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“It-tama titwieled mill-imħabba u tissejjes fuq l-imħabba li tgelgel mill-Qalb ta’ Ġesù minfuda fuq is-salib”. Dan hu kliem il-Papa Franġisku fil-Bolla tal-Indizzjoni tal-Ġublew tas-sena d-dieħla, bit-titlu meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani: “It-tama ma tqarraqx bina” (Rum 5:5).

Nixtieq li aħna s-saċerdoti miġbura quddiem Ġesu Sagramentat nirriflettu fuq din it-tama, u speċjalment fuq kif aħna s-saċerdoti msejħin biex inħaddnu din it-tama, u biex fl-għajxien tal-vokazzjoni tagħna nkunu xhieda ta’ din it-tama, inwassluha… Read more »