Homilies by the Auxiliary Bishop

More than them all – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Iktar minnhom ilkoll” (Lq 21:3). Dan hu li jgħid Ġesù, fl-Evanġelju llum, fuq l-armla meta nnotaha li tefgħet fit-teżor tat-tempju biċċtejn żgħar tal-flus. U qabel kien ra l-għonja jitfgħu l-flus tagħhom fit-teżor. It-tempju kien bini kbir, u kien hemm parti mit-tempju fejn kien hemm dan it-teżor, u dawk il-pellegrini li kienu jiġu jitolbu fit-tempju kienu jgħaddu hemm, u jagħmlu l-offerta tagħhom li tmur biex iżżomm it-tempju u anke s-saċerdoti li kienu jservu fit-tempju… Read more »

Let’s allow God’s spirit to guide us as a Church and on a personal level – Bishop Galea-Curmi

  Animation and Communication Centre, Birkirkara

Il-messaġġ tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Eċċellenza u ħuti, insellmilkom lilkom ilkoll miġburin għall-Assemblea Djoċesana din is-sena, u nsellem lil dawk kollha li qed isegwuna bħalissa online.

Nixtieq li, qabel xejn, li flimkien nawguraw lil Mons. Arċisqof li għada jagħlaq 11-il sena mill-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu. U speċjalment nitolbu għalih. Flimkien mal-awguri, it-talb tagħna biex il-Mulej ibierku u jkompli jgħinu biex jaqdi din il-missjoni bil-ħeġġa, b’entużjażmu, b’dedikazzjoni sħiħu u b’ġenerożità kbira… Read more »

Il-qima għad-dar tal-Mulej – L-Isqof Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Id-dar tiegħi tkun dar it-talb” (Lq 19:45). Dan hu li jgħid Ġesù llum fl-Evanġelju skont San Luqa meta jidħol fit-tempju u hemm jibda jkeċċi ’l barra l-bejjiegħa. Kienet ġrajja li baqgħet tissemma din, u fil-fatt insibuha fl-Evanġelji kollha. Ġesù, meta jidħol fit-tempju, jgħid li din hi d-dar ta’ Alla. Interessanti ħafna li San Luqa jġib it-tempju kemm fil-bidu nett tal-Evanġelju tiegħu, kif ukoll fl-aħħar… Read more »

He heard his cry – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Bdew iċanfruh u jsikktuh” (Lq 18:39). Dan hu li naqraw fl-Evanġelju llum, skont San Luqa, fuq il-kotra ta’ nies li kienet miexja ma’ Ġesù, u r-reazzjoni tagħhom meta semgħu lil wieħed għama li kien bilqiegħda mal-ġenb tat-triq jittallab il-karità, u jitlob: “Ġesù, bin David, ikollok ħniena minni!” (Lq 18:38) Bdew iċanfruh u jsikktuh.

Ħa nħarsu ftit lejn dawn li għandhom sehem f’din il-ġrajja u naraw x’jgħallmuna għall-ħajja tagħna… Read more »

He entrusted his wealth in us – Bishop Galea-Curmi

  Parish Church, Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ħallielhom ġidu f’idejhom” (Mt 25:14). Dan hu li naqraw fil-parabbola tat-talenti meta s-sid ried jafda l-ġid tiegħu lil tliet qaddejja differenti biex huma jħaddmu l-ġid tiegħu sakemm jerġa’ jiġi lura minn barra. Għalhekk, kif nafu, lil wieħed tah ħames talenti, lill-ieħor tnejn u lill-ieħor talent wieħed, u stenna li waqt li jkun barra, dawn iħaddmuhom.

Imma nafu li meta ġie lura, sab li dak li kellu ħames talenti ħaddimhom, u dak ta’ tnejn ukoll, imma dak li kellu talent wieħed ħeba t-talent li kien tah is-sid … Read more »

Let us not live life distracted – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Qawwu qalbkom u erfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib” (Lq 21:28). Dan huwa l-kliem ta’ Ġesù li smajna fl-Akklamazzjoni ta’ qabel l-Evanġelju, meħud mill-Evanġelju skont San Luqa. 

Ħaġa li żgur tolqotna hi li hawnhekk nisimgħu dan il-kliem “Qawwu qalbkom”, imma mbagħad meta naqraw l-Evanġelju jagħtina l-impressjoni li ma hemm xejn li jqawwilna qalbna u li jgħinna biex nerfgħu rasna… Read more »

A peace that is built on justice – Bishop Galea-Curmi

Mass with the participation of the delegates from the Commissions of Justice and Peace Commissions of Europe

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

#kt-adv-heading_efecd2-da, #kt-adv-heading_efecd2-da .wp-block-kadence-advancedheading {font-size:22px;} Homily by Bishop Joseph Galea-Curmi

The first words in today’s readings are: “Love justice” (Wisdom 1:1). In his Encyclical Fratelli Tutti, Pope Francis emphasizes that peace is built on justice. It is proactive, and aims at forming a society based on service to others and on the pursuit of reconciliation and mutual development (cf Fratelli Tutti, 229)… Read more »

Wisdom that does good – Bishop Galea-Curmi

Mass with new University graduates

  St John's Co-Cathedral, Valletta

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“L-għerf hu spirtu li jagħmel il-ġid” (Ktieb tal-Għerf 1:6). Din is-sentenza mill-Ktieb tal-Għerf tiġbor dak li nixtieq nawguralkom, għeżież studenti li qed tiċċelebraw Jum il-Gradwazzjoni tagħkom. Max-xewqa hija wkoll it-talba tiegħi biex il-Mulej jagħtikom l-għajnuna ħalli l-għerf li intom ksibtu jkun tassew spirtu li jagħmel il-ġid.

Żgur li meta tħarsu lura lejn is-snin tagħkom fl-Università, hemm ħafna ta’ xiex illum tirringrazzjaw lil Alla… Read more »

Scandal and forgiveness – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ikun aktar jaqbillu jekk jorbtulu ma’ għonqu ġebla ta’ tħin u jitfgħuh il-baħar” (Lq 17:2). Dan huwa l-kliem qawwi li jgħid Ġesù llum fl-Evanġelju fuq min jagħti skandlu. Partikolarment fuq min jagħti skandlu, jgħid Ġesù, “lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin”. Hu kliem iebes dan fuq fomm Ġesù, mhux sikwit li nisimgħu dan il-kliem iebes minn Ġesù. Imma Ġesù kien l-aktar iebes ma’ dawk li huma ipokriti u ma’ dawk li jagħtu skandlu… Read more »

The Lord will reward us – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Bil-Malti hemm espressjoni li tgħid: “patta parapatta”. Tintuża l-aktar meta xi ħadd ipatti b’azzjoni ħażina għal azzjoni ħażina li jkun irċieva, qisha l-espressjoni li kien semma Ġesù “għajn b’għajn u sinna b’sinna” (Mt 5:38). Nafu kemm issir ħsara meta jiġri hekk, u speċjalment nafu x’ħerba ssir meta jkun hemm gwerra li tibda patta parapatta, u tispiċċa ħafna agħar. Bħalissa qegħdin naraw kemm vittmi innoċenti jispiċċaw maqtula f’Gaża, u ftit qabel kemm vittmi innoċenti spiċċaw maqtula f’Israel… Read more »