Homilies by the Auxiliary Bishop

Those whom he wanted – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Sejjaħ lejh lil dawk li ried”. Hekk naqraw fl-Evanġelju skont San Mark fl-għażla tat-tnax-il appostlu li għamel Ġesù. Hawnhekk għandna isimhom wieħed wieħed, u San Mark jispiċċa b’Ġuda l-Iskarjota “dak li ttradieh”.

Hi għażla misterjuża din ta’ Ġesù. Ma marx it-tempju jagħżel lil xi ħadd mill-għorrief u lanqas jidher li fittex nies ta’ qdusija kbira. Imma sejjaħ lejh lil dawn, u meta naraw l-ismijiet u iktar ’il quddiem naqraw fuq dawn l-appostli, nindunaw li sejjaħ lejh nies midinba u b’ħafna limitazzjonijiet u difetti… Read more »

The “new” that Jesus gives us – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Fi żmien Ġesù, kien hemm tliet prattiċi reliġjużi komuni ħafna għal dawk li jemmnu: it-talb, l-għoti ta’ karità u s-sawm. Kienu diġà qabel fit-Testment il-Qadim, kienu fi żmien Ġesù, u baqgħu mbagħad fil-ħajja tal-Knisja, u għadhom ukoll illum prattiċi importanti ħafna għal min jemmen.

Iżda x’kien jiġri kultant, u jista’ jiġri anke llum? Li dawn jitqiesu bħala obbligi – għandek tagħmilhom – jew li tagħmilhom biex tidher li qed tagħmel it-tajjeb, u kultant in-nies kienu jinsew li l-ispirtu li għandu jmexxi dak li jagħmlu hu dak tal-imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn… Read more »

A heartfelt presence – Bishop Galea-Curmi

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Omm Ġesù kienet hemm”. Dan id-dettall hu l-ewwel wieħed li jagħtina San Ġwann meta jitkellem dwar it-tieġ f’Kana tal-Galilija. Jgħidilna mill-ewwel li Marija, Omm Ġesù, kienet preżenti. Qisu mill-bidu jrid jindika li din il-preżenza se tagħmel differenza kbira f’dan it-tieġ. Marija tissemma qabel Ġesù, li l-Evanġelju jgħid li kien preżenti wkoll mad-dixxipli tiegħu.

Nixtieq li nħarsu ftit lejn din il-ġrajja tat-tieġ ta’ Kana, u naraw Marija f’dan it-tieġ, u x’tgħidilna hi għall-ħajja tagħna… Read more »

Four people of great faith – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hu tassew rakkont sabiħ dan tal-mifluġ li kien merfugħ minn erbgħa min-nies biex jeħduh sa quddiem Ġesù. Niżżluh minn toqba fis-saqaf biex Ġesù jfejqu. Ħa nħarsu ftit lejn dan ir-rakkont u naraw dawk li ħadu sehem attiv f’din il-ġrajja u dak li jgħallmuna.

L-ewwel nett, dawn l-erbgħa min-nies kellhom biċċa xogħol. Kellhom iġorru lill-mifluġ fuq il-friex u jeħduh sa quddiem Ġesù… Read more »

Generous people – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Qegħdin hawnhekk fil-bidu tal-ministeru ta’ Ġesù. L-Evanġelju skont San Mark jgħidilna li issa Ġwanni hu arrestat, u Ġesù jibda jxandar l-Aħbar it-Tajba. U jibda bil-kliem: “Iż-żmien huwa mitmum. Is-Saltna ta’ Alla waslet, indmu u emmnu fl-Evanġelju”, kliem li juri wkoll ir-rabta ma’ Ġwanni l-Battista.

Nixtieq li naħsbu ftit fuq il-mod kif Ġesù jqiegħed din l-Aħbar it-Tajba. Jgħid: “is-Saltna ta’ Alla waslet”, imbagħad jistieden lin-nies biex jindmu u jemmnu fl-Evanġelju… Read more »

Well pleased – Bishop Galea-Curmi

Mass on the feast of the baptism of the Lord

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

Żgur li ħafna minna hawnhekk ma niftakrux dakinhar li tgħammidna. Konna żgħar ħafna, forsi kellna ftit ġranet jew ġimgħat, u għalhekk ma konniex aħna li ġejna għall-magħmudija tagħna. Kienu l-ġenituri li ġarrewna u li għamlu din l-għażla għalina għax riedu li mill-ewwel mumenti ta’ ħajjitna jagħmlu għalina l-isbaħ u l-aħjar għażliet.

Dakinhar tal-magħmudija, kienu l-ġenituri tagħna li għamlu l-istqarrija tal-fidi u riedu li aħna nsiru ħaġa waħda ma’ Ġesù Kristu u nkunu, u nagħrfu li aħna, ulied għeżież ta’ Alla… Read more »

Respect, compassion and sensitivity – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Fi żmien Ġesù, dawk li kienu morda bil-marda tal-lebbra kienu mhux biss ibatu minħabba l-marda tagħhom, imma wkoll għax kienu maqtugħin għalihom fis-soċjetà. Fil-fatt kien hemm liġijiet li jgħidu li jekk xi ħadd ikun marid b’din il-marda għandu jżomm mhux biss distanza kbira – ħafna aktar mid-distanza soċjali li aħna suppost qed inżommu fil-pandemija – imma wkoll li jekk jara lil xi ħadd jersaq fil-qrib, jibda jgħajjat biex min ikun ma jfettillux jiġi fil-qrib u jkun f’riskju li jittieħed… Read more »

Blessed be the name of Jesus – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Tawh l-isem ta’ Ġesù”. Hekk qrajna fl-Evanġelju skont San Luqa, u dan ifakkarna f’dak li l-anġlu Gabrijel kien qal lil Marija: “Ara int se tnissel fil-ġuf, u jkollok iben, u ssemmih Ġesù” (Lq 1:31). L-istess kien qal ukoll l-anġlu Gabrijel lil Ġużeppi, meta qallu: “Hi se jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù” (Mt 1:21). Nindunaw għalhekk li l-isem ta’ Ġesù ma kienx magħżul la minn Marija u lanqas minn Ġużeppi, imma kien magħżul minn Alla… Read more »

Celebrating inclusion – Bishop Galea-Curmi

Mass on the Solemnity of the Epiphany

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima, Mulej”. Dan hu li tlabna fis-Salm, u dan il-vers jispjega tajjeb is-solennità tal-Epifanija li qed niċċelebraw illum. Juri kif Ġesù mwieled, Alla li sar bniedem, ġie għall-ġnus kollha, u wera ruħu bħala s-Salvatur tal-ġnus kollha. Epifanija tfisser li Alla wera lilu nnifsu lill-ġnus kollha. Ġew il-Maġi mil-Lvant ifittxuh biex jagħtuh qima.

Ċirku li dejjem jitwessa’

L-Epifanija hi l-festa tal-aqwa inklużjoni tal-fidi tagħna fi Kristu, għax mill-bidu tinkludi lil kulħadd… Read more »

Glorifying and praising the Lord – Bishop Galea-Curmi

Mass on New Year’s Day

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hemm dettall fl-Evanġelju skont San Luqa dwar ir-ragħajja li nixtieqkom tinnutaw. Jgħid l-Evanġelju li r-ragħajja, wara li raw lit-tarbija Ġesù flimkien ma’ ommu Marija u Ġużeppi, reġgħu lura “isebbħu u jfaħħru lil Alla” għal dik l-esperjenza sabiħa li kellhom. Kienet żgur dehra sabiħa ta’ dawn ir-ragħajja, imdorrijin f’ħajja pjuttost iebsa mal-merħla, li n-nies jarawhom isebbħu u jfaħħru lil Alla.

Dan kien ukoll dak li kienu semgħu r-ragħajja stess meta dehrilhom l-anġlu u ħabbrilhom li twieled Ġesù, u għadd kbir ta’ anġli flimkien bdew ifaħħru lil Alla u jgħidu: “Glorja lil Alla fl-ogħla tas-smewwiet”… Read more »