Homilies by the Auxiliary Bishop

A heartfelt response – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Aħna mdorrijin li nisimgħu l-kelma ta’ Ġesù u fiha naraw dak li jgħallimna għall-ħajja tagħna u li jurina kif għandna ngħixu l-ħajja tagħna. Imma hemm mumenti fl-Evanġelju fejn Ġesù jistaqsi, jagħmel hu l-mistoqsijiet. Kien hemm min ġabar dawn il-mistoqsijiet li għamel Ġesù – hemm iktar minn mija. U donnu mindu kien żgħir kien jagħmel dan, għax fl-Evanġelju skont San Luqa, fit-tieni kapitlu, hemm dak ir-rakkont meta Ġesù baqa’ fit-tempju, u marru Marija u Ġużeppi jfittxuh, u l-Evanġelju jgħid li sabuh fost l-għalliema, “jismagħhom u jistaqsihom” (Lq 2:46)… Read more »

When what is hidden is revealed – Bishop Galea-Curmi

Mass in memory of the martyred saints St Andrew Kim Taegon and St Paul Chong Hasang

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Ix-xbieha li juża Ġesù fl-Evanġelju llum żgur mhijiex diffiċli biex nifhmuha. Hu l-musbieħ, u Ġesù qed jgħid li l-iskop tal-musbieħ hu li jdawwal. Mela int ma tqegħdux f’xi post moħbi, jew tgħattih, imma f’post prominenti biex jista’ jagħti d-dawl lill-kamra jew il-post fejn tkun. 

X’irid jurina Ġesù b’din ix-xbieha? Hi l-kelma ta’ Alla li għandha tkun dawl għal ħajjitna… Read more »

Serving in the Spirit of Christ – Bishop Galea-Curmi

Mass marking the end of the pastoral year of the centre

  Seminary Vocations Centre, Tal-Virtù

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Kemm tiddejjaq meta ma jifhmukx, speċjalment jekk ikunu ħbieb ta’ ġewwa. Tħoss għafsa ta’ qalb! Hekk ġralu Ġesù fil-ġrajja li smajna fl-Evanġelju.

Imma iktar u iktar kienet iebsa għal Ġesù meta hu ntebaħ li mhux biss ma fehmuhx – meta kien qed jitkellem fuq li se jbati, joqtluh u mbagħad iqum mill-mewt – imma li bejniethom, waqt li hu kien qed jitkellem fuq dan, huma kienu qed jitkellmu fuq xi ħaġa eżatt il-kontra… Read more »

Solidarity with those who are vulnerable, weak and dependent – Bishop Joseph Galea-Curmi

Mass organised by LifeNetwork in memory of the victims of abortion all over the world

  The Chapel of the Annunciation, Rabat

Homily by Bishop Joseph Galea-Curmi

When a new human life starts, it cannot be seen. There are a few cells in the womb. These cells do not only have the potential of life, but they are, in fact, a human life that has started. Over time, these cells increase and continue growing. A new human life is developing, even though it is still unseen… Read more »

We are not a Church of perfect people – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

San Luqa jurina lil Ġesù jdur l-ibliet u l-irħula, jipprietka u jxandar l-Evanġelju tas-Saltna ta’ Alla. Mill-bidu tal-missjoni tiegħu, Ġesù kien ċar li hu ma ġiex għal poplu wieħed, jew għal lokalità waħda, imma biex l-Evanġelju jixtered qalb popli differenti, u għalhekk kien idur l-ibliet u l-irħula.

Hawnhekk, lil Ġesù ma narawhx waħdu, imma narawh flimkien mat-tnax u xi nisa – li San Luqa jsemmihom hawn – u xi wħud oħra, li kienu miegħu… Read more »

One word – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ordna b’kelma, u l-qaddej tiegħi jfiq”. Dan hu dak li qalu l-ħbieb taċ-ċenturjun meta ġew ħdejn Ġesù, hu u riesaq lejn id-dar taċ-ċenturjun. Dan kien diġà bagħat qabel lil xi wħud mix-xjuħ tal-Lhud li għamlu talba ħerqana lil Ġesù biex ifejjaq lil dan il-qaddej, li kien għażiż ħafna għaċ-ċenturjun. Tolqtok kif dawn il-Lhud kellhom stima lejn dan iċ-ċenturjun li ma kienx wieħed mill-poplu Lhudi imma, fi kliemhom stess, kien benefattur tagħhom – fil-fatt bnielhom is-sinagoga – u kienu jirrispettawh ħafna… Read more »

A strong message – Bishop Galea-Curmi

Mass on the 24th Sunday in Ordinary Time

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Għandu mnejn ninħasdu bil-kliem li Ġesù qal lil Pietru, li kien wieħed mill-aktar ħbieb ta’ ġewwa miegħu, meta qallu: “Itlaq minn quddiemi, ja xitan”. Ħa nifhmu sew x’ġara. L-ewwel, meta Ġesù staqsa lid-dixxipli x’jaħsbu n-nies, mir-risposti deher ċar li n-nies kellhom ħafna ideat żbaljati dwar min hu. Imma meta staqsa lid-dixxipli x’jaħsbu huma, Pietru kellu r-risposta preċiża: “Inti l-Messija”. Imbagħad, meta Ġesù beda jispjega xi tfisser li hu kien il-Messija u jgħid minn xiex kien se jgħaddi – ibati, jiċħduh, joqtluh – qabel ma jasal għall-glorja, Pietru ġibdu lejh u beda jlumu, u kien dan il-mument meta Ġesù qallu: “itlaq minn quddiemi, ja xitan”… Read more »

He speaks clearly and directly – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Ġesù ma joqgħodx jomgħodha. Jitkellem ċar u dirett. Għalhekk hawnhekk jgħid: “Għax tara t-tibna f’għajn ħuk, u ma tarax it-travu għandek f’għajnek int?” U jgħid: “Neħħi l-ewwel it-travu minn għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajn ħuk”. 

Hu kliem li nifhmuh, għax jaqbel ħafna mal-esperjenza tagħna l-bnedmin. Kultant inħarsu lejn l-oħrajn u naraw il-ħażin, naraw id-difetti… Read more »

Mother and teacher – Bishop Galea-Curmi

Mass on the week of the feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary

  The Parish Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, Mellieħa

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

It-twelid ta’ Marija ġab ferħ kbir lill-ġenituri tagħha, Sant’Anna u San Ġwakkin. Imma li ma kinux jafu l-ġenituri tagħha kien li l-ferħ tagħhom ma kienx se jibqa’ tagħhom biss, bħala ġenituri u familja, imma kien se jkun il-ferħ tal-poplu kollu Nisrani.

Għalhekk, aħna u nħejju ruħna għaċ-ċelebrazzjoni tat-twelid ta’ Marija, niftakru li hi ċelebrazzjoni li nagħmlu lkoll bħala Knisja għax tfakkarna f’Marija li t-twelid tagħha kien ifisser li twieldet dik li kellha tkun Omm Alla… Read more »

“Ġid lil kulħadd, deni lil ħadd” – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“X’jiswa nhar ta’ Sibt, tagħmel il-ġid jew tagħmel id-deni? Issalva ħajja jew teqridha?” Dan hu li qal Ġesù lill-kittieba u lill-Fariżej fis-sinagoga qabel ma għamel il-miraklu u fejjaq lir-raġel li kellu idu niexfa. Il-kittieb u l-Fariżej kienu, skont l-Evanġelju, “moħħhom fih”; mhux biex isegwu t-tagħlim tiegħu, jew dak li kien qed jgħid, lanqas għax kienu jattirawhom il-mirakli li kien jagħmel Ġesù, imma biex jaraw ifejjaqx lil dan il-bniedem f’Jum is-Sibt… Read more »