Homilies by the Auxiliary Bishop

No one and nothing before the Lord – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Xi kultant, fl-Evanġelju, naraw lil Ġesù qisu jġib ruħu ta’ bniedem diffiċli; ma jogħġbu xejn, jew fi tweġibiet tiegħu qisu diffiċli. U s-silta li qrajna llum, mill-Evanġelju skont San Mattew, għall-bidu tagħtina din l-impressjoni. Hawnhekk hawn tnejn min-nies li jitkellmu ma’ Ġesù, u tajjeb naraw u nifhmu x’qed jgħid Ġesù bit-tweġibiet tiegħu.

L-ewwel wieħed, li kien wieħed mill-kittieba, qallu: “Mgħallem, tmur fejn tmur, jien niġi warajk” (Mt 8:19)… Read more »

Rejection, commitment and perseverance – Bishop Galea-Curmi

Mass on the Thirteenth Sunday in Ordinary Time

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

Hemm tliet kelmiet li jiġbru din il-ġrajja li smajna llum fl-Evanġelju skont San Luqa, fejn lil Ġesù nsibuh b’rieda sħiħa miexi lejn Ġerusalemm. Huma kelmiet li huma ta’ għajnuna għalina li rridu nkunu dixxipli ta’ Ġesù, u nimxu warajh.

Hemmhekk ma laqgħuhx

L-ewwel nett il-kelma ‘rifjut’. Naqraw fl-Evanġelju l-kliem “Hemmhekk ma laqgħuhx”. Dan hu x’ġaralu Ġesù meta hu u sejjer lejn Ġerusalemm, ried jgħaddi f’raħal tas-Samarija… Read more »

The sad fate of unwanted human beings – Bishop Galea-Curmi

Message by Bishop Joseph Galea-Curmi

Over 380 so-called “normal” human embryos have been cryopreserved since the embryo freezing law came into effect in 2018. The fate of these embryos is still uncertain. The recently proposed Bill to introduce pre-implantation genetic testing for monogenic diseases (PGTM) involves the testing of early embryos to detect particular genetic diseases. Embryos found to carry these genetic variants are to be frozen indefinitely… Read more »

A compassionate and forgiving heart – Bishop Galea-Curmi

Mass on the solemnity of the Sacred Heart of Jesus

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Qalb ħanina li tagħder, li taħfer, kif ħabbejtna nixtiequ nħobbuk”. Dan hu l-kliem mill-innu Tina l-ħlewwa miktub minn Dun Karm Psaila, u bil-mużika tal-Maestro Caruana. Hu innu verament sabiħ li jesprimi proprju dak li qed niċċelebraw illum fis-solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. Meta nħarsu lejn il-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù, niftakru fl-imħabba kbira tiegħu lejna – dik ix-xmara ta’ mħabba li fil-ħajja tagħna, nilqgħu, u li tibdlilna ħajjitna għall-aħjar għax tfakkarna li aħna wlied maħbuba ta’ Alla… Read more »

Judgment is in God’s hands – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Tiġġudikawx”. Din hi l-kelma li qal Ġesù lid-dixxipli tiegħu fl-Evanġelju llum, u li jgħid lilna lkoll. Aħna nafu kemm ħsara ssir kultant bil-ġudizzji, ġudizzji fuq persuni. Ġesù qed jgħid lid-dixxipli tiegħu b’enfasi biex ma jiġġudikawx. Kultant nifhmu kemm hi kerha din – li wieħed jgħaddi ġudizzju – meta aħna stess inkunu vittmi tal-ġudizzji ta’ ħaddieħor.

Hawnhekk Ġesù jsemmi żewġ affarijiet b’tixbiha, biex joħroġ ċar il-messaġġ tiegħu… Read more »

For us – Bishop Galea-Curmi

Mass on the solemnity of Corpus Christi

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Żgur li ħafna minna hawnhekk niftakru l-ġurnata tal-ewwel tqarbina. Jien niftakarha sew, kif konna nġbarna flimkien, numru kbir ta’ tfal, u mxejna mill-Museum sal-Knisja. Niftakar il-preparazzjoni għal dan il-jum kbir, u speċjalment il-ferħ li ħassejt, u miegħi l-familja kollha. Jien ċert li din hi l-esperjenza ta’ ħafna minna hawnhekk fl-ewwel tqarbina.

Nixtieqkom tirriflettu dwar dan: x’differenza hemm bejn l-ewwel tqarbina, għal ħafna minna tant snin ilu, u t-tqarbina tal-lum f’din il-quddiesa? … Read more »

Treasures in heaven – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ġemmgħu għalikom teżori fis-sema” (Mt 6:20). Dan hu li Ġesù jgħid lid-dixxipli tiegħu llum, fl-Evanġelju skont San Mattew, filwaqt li jagħmel kuntrast bejn dawn it-teżori fis-sema, it-teżori li jibqgħu, u t-teżori f’din id-dinja li, jgħid Ġesù, jitmermru bil-kamla u s-sadid u kultant ukoll jinsterqu mill-ħallelin.

Ġesù qed jagħti messaġġ ċar. Aħna nafu x’jiġifieri meta jgħid “teżori fid-dinja”. Il-Papa Franġisku, meta jispjega din, isemmi tlieta, fost oħrajn: il-vanità, il-poter u l-ġid materjali… Read more »

Freedom of heart and generosity – Bishop Galea-Curmi

  The Archbishop's Seminary Church, Tal-Virtù, Rabat

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Jien ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux”. Dan hu li Ġesù jgħid illum lid-dixxipli tiegħu fl-Evanġelju skont San Mattew. Żgur li din tinstema’ stramba. Kif lill-bniedem ħażin ma tiqaflux? Jekk bniedem qed jagħmel il-ħsara, qed iweġġa’ lil ħaddieħor – rajna llum fl-ewwel qari bniedem li jagħmel il-ħażin – jekk bniedem juża l-vjolenza kontra ħaddieħor, ma tiqaflux, tħallih jagħmel li jrid?

Nistgħu nifhmu aħjar il-kliem li qed jgħid Ġesù hawnhekk meta niftakru dak li għedna fis-salm, fejn għedna: “Għax int m’intix Alla li tħobb il-ħażen, il-ħażin ma jsibx postu għandek”… Read more »

An embracing love – Bishop Galea-Curmi

Mass on the solemnity of the Holy Trinity

  The Chapel of Our Lady of the Abondoned

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“X’inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih?” Hekk għedna lill-Mulej fis-Salm illum aħna u nfaħħruh u ngħidulu: “Mulej, Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha!”

Dan hu t-tifħir li nagħtu lill-Mulej illum fis-solennità tat-Trinità Qaddisa. Aħna nfaħħru l-isem ta’ Alla, kbir fl-art kollha, Alla li hu t-Trinità – il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Hu dan l-isem ta’ Alla li nsejħu kontinwament meta rroddu s-salib, u li nsejħu wkoll f’ħafna mit-talb tal-quddiesa, u dan ukoll li nfaħħru meta ngħidu: “Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu”… Read more »

When to say no – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hemm espressjonijiet qawwija li Ġesù kultant juża fl-Evanġelju biex iwassal il-messaġġ tiegħu. U hawnhekk illum għandna proprju eżempju ta’ dan, meta Ġesù jgħid: “Jekk għajnek hi għalik okkażjoni ta’ dnub, aqlagħha barra u armiha ’l bogħod minnek… jekk idek il-leminija hi għalik okkażjoni ta’ dnub, aqtagħha barra u armiha ’l bogħod minnek”. Kliem qawwi dan, kliem iebes!  U jkompli, jgħid: aħjar tgħix b’għajn waħda jew b’id waħda, milli tispiċċa mbagħad ġismek kollu fl-infern… Read more »